CARTA NU GUTHEL·LA' APÓSTOL SAN PABLO PARA CA ENNE' GALACIA
La Epístola Del Apóstol San Pablo A Los
GÁLATAS
1
Inte' Pablo ná' apóstol, pero álahua nuỹa enne' ni le' yétsiloyuį guthèl·la'ą inte', nìhua núhuá nuỹa benią inte' nombrar, sino la'a mismu taání Jesucristua benne poder quia', ą'hua por Dios Padre enne' bechìthe Cristua de entre canu yatti. Inte' lani iyaba ca hermanos tse'e nì nna rithel·la' tu' la' rinàbatìtsa' para iyaba ca grupo de canu ríalatsi' tse'e le región Galacia. Yala calátsa'a' qui'ni Dios Padrea gunie le bendecir lani adí favor qui'e ą'hua lani la'ỹeni nu runna Xana' Ri'u Jesucristua, enne' bete la'labàni qui'e nna gùttie por ca tul·la' qui' ri'u nna bebèqquie ri'u le' ca cosa mal qui' yétsiloyuį, según la' calatsi' qui' Dios Padre qui' rí'ua. Labée nna què merecer la' dàliani tulidà taá. Quíỹaru e.
Yala caỹí látsa'a' qui'ni lebi'į nna prontu taání ruthà'na chì le ttu lado Tata Dios enne' gutaỹie le por medio de Cristo enne' belue' qui'ni catsi'ínie ri'u nna rudà tè naga' le attu evangelio huaya'. Álahua qui'ni té attu evangelio, sino qui'ni tuchùppa ca enne' nna ribèqquiaỹí bá cą la' riyeni qui' le nna rute cą attu mensaje huaya' tì'atsi ną́ evangelio qui' Cristua. Pero canchu nuỹa riquixá'anią le attu clase de mensaje de salvación yètsi' de nu chi gutixà'ani tu' le nna, pues ną́ destinado para nittią màsqui'ba canchu nuỹa ttu tu' o ttu ángel de ỹiabara' l·le. Tì'ba chi ra tu' ttu vuelta, pues annana inni ya' ą attu: canchu nuỹa quixá'anią le attu clase de mensaje de salvación yètsi' de nu chi huíalatsi' le nna, chi ną́ destinado para nittią. 10 De nia' nui nna, álahua rulue' qui'ni calátsa'a' iria tsì'a' ru'a lo ca enne', sino ánteslá ru'a lo Tata Dios. Labí runia' para qui'ni gudàliani ca enne' inte'. Canchu càba látsa'a' gudàliani ca enne' inte' nna, claru taá rulue' qui'ni labí ná' siervo lígani qui' Cristua.
11 Calátsa'a' cca le saber hermanos qui'ni evangelio nu chi gutixà'ani tu' le nna bihua ną́ por la' rulábalatsi' qui' ttu enne' le' yétsiloyu. 12 Pues nìhua inte' nna bihua biyéni tì' ą por medio de ttu enne' le' yétsiloyuį, bihua bidéte' ya' ą por nuỹa enne' ni, sino qui'ni la'a mismu taá Jesucristua benie qui'ni cca ya' ą saber.
13 Lebi'i nna chi bina le ti'iỹa ná nu chi benia' ttu cuaỹa nuá loti' benia' seguir religión qui' ca enne' judío. Fuerte ni betsía látsa'a' ca enne' runi formar iglesia qui' Tata Dios hàstaá qui'ni uccua látsa'a' gúttíá' iỹáỹíá tení cabi. 14 Inte' ba guneru adí de lo iyáỹiani canu tulappa ba yà'a de tanua' religión qui' ca enne' judío, pues adiru duel·la' benia' para gunia' iyate costumbre qui' ca tà' tàta quíya'a. 15 Pero Tata Dios nna becuí'e inte' dèsdeba ántes càla galia', por la' tsì'ilatsi' ỹeni gání qui'e gutàỹie inte' para guni ye' e servir. De bi'yu tsá nu nanie nna, 16 làniana benie qui'ni gunibí'a' Ỹi'ni áa para quixá'a' nu cca qui'e entre ca enne' qui' adí ca nación. Nú ttú tehuá nuỹa gunába tìtsa'a', 17 nìhua labí hua'á' le' ciudad Jerusalén làti tse'e ca enne' chìa ná apóstol ántes càla inte', sino hua'álá' luegu taá para región láą Arabia, làniana la'a dàcca' ba beyèqquia' le' ciudad Damasco.
18 Guttè díbá tsùnna ida nna hua'á' Jerusalén para gunibí'a' Pedrua nna guré' tì'à' lani bi tsìnu' ubitsa. 19 Pero lanú attu nuỹa la ca apóstol bitsá'a', sino làteruba Jacobo bèttsì' Señor. 20 Iyate nu rudíania' le nna hua yù bá Tata Dios qui'ni hualí bá te' nu nia', labí runi látsa'a'.
21 Bitola nna hua'á' le' ca región nu lá Siria nna Cilicia nna. 22 Pero ca hermanos runi formar iglesia qui' Cristua le' región Judéa nna labí chi bènibia' cabi inte', 23 solamente chi biyénini cabi nu gutixà'ani adí hermanos cabi acerca de inte' nna ra cą: qui'ni ttu cuaỹa nuá yala betsía látsa'a' cabi para gul·lúỹa'a' latsi' cabi para qui'ni bítuúru tse'e canu ríalatsi' quį Cristua, pero annana rénia' riquixa'a' qui'ni iyábani ca enne' nna dàni cą tsíalatsi' quį qui'ni Jesús nna née Cristo. 24 Acca yala bedàliani cabi Tata Dios por nu benie lani inte'.