10
Gutè ba nuá nna, beni Señor nombrar á setenta ca ènne'yu' nna guthel·le'e chuppa chuppa cabí para neru cąbi tsía cabi iyaba ca yetsi nna ca rancho to' nna làti ná qui'ni tsíe. Ra tìe cabi: Hualigani iỹeniní lènà' chi té para éỹu', atsi'íni tuchùppa rúbani ca obrero tsè'e. Acca linàbani Tata Dios enne' ná Xana' lóyúį qui'ni ithel·le'e adí ca obrero gutùppa cą lènà' quì'e. Hué' le cuidado, porqui'ni làti tsía le nna hua té peligro, tì'a canchu tsè'e ca carnero to' entre ca lobo. Bittu huá' le bolsa nìhua bel·liu. Bittu cu'ú nì'a le biỹa. Ą'hua nú ttú tehuá nuỹa gul·luítsa' le lo néda. Gaỹa tediba yú'u ní gá'a le nna, primérute ina le: La'ỹeni para lo losto' ca enne' tsè'e le' yú'į. Canchu tsè'e nía canu rú'ulatsi' quį ca titsa' de la'ỹeni nna, làniana gata' huá la'ỹeni lo losto' quį. Pero canchu gutsìbi cą le nna, entonces labí la'ỹeni egà'ną lani làcą, sino lani lebi'i ba eyà'ną. Canu guni cą le recibir nna, nía bá ccá lugar qui' le; iyate nu gunna cą qui' le nna pues go ba le cą, í'ya ba le cą nna, porqui'ni ttu obrero nna cca bą́ merecer thí' láỹį. Bittu eyá'na le ttu ttu yú'u bá. Gaỹa tediba yetsi ní gá'a le nna, canchu guni cą le recibir nna, go ba le nu gutsia cą ru'a lo le. Eyuni huá le canu rà'ni nía. Gá tè le cą: Calatsi' Tata Dios qui'ni hue'èl·la' li e qui'ni quée enne' cu'úbia'nie le. 10 Pero canchu itsina' le ttu yetsi làti labí tsú'ulatsi' quį ca titsa' nu inne le lani cą nna, eria le lo ca néda nna ina le: 11 Hàstaá bestè qui' yetsi qui' líį nu chi uccua nì'a tu' nna rucuíbi tu' ą por ttu seña contra lebi'į, pero ccá le saber qui'ni gul·lani reino qui' Tata Dios ru'a puerta qui' le. 12 Riquixa'ánia' le qui'ni adila fuerte ccá la' tsìalatsi' qui' Tata Dios nu chì' da'la lani yétsiá tì'chula lani ca enne' Sodoma.
13 Ica'rútsi'íru lu' yetsi Corazín. Airu lu' yetsi Betsaida. Porqui'ni cáalá le' ca yetsi Tiro nna Sidón nna uccua ca milagro canu chi uccua lani lebi'į, pues cuando lání chì gucu' cą lári' corriente nna gurè'ni cą lo tte, seña de qui'ni reyacca cą arrepentir por ca tul·la' qui' quį. 14 Acca canchu chi íl·lani juicio nna, huaỹia' lá castigo tsía canu yetsi Tiro nna Sidón nna tì'ca'la lebi'į. 15 Lu' nna yetsi Capernaum, tsí rulaba latsi' lu' qui'ni cca lu' merecer tsía lu' ỹiabara'. Pero hasta rúbani infierno èxxa lu'. 16 Raá ruhuá Jesús ca discípulo qui'áa: Nuỹa tediba gudà nàgui'į qui' le nna, tì'atsi quíbá' nuá rudà nàgui'į. Nuỹa tediba rutsibią le nna, tì'atsi inte' ba nuá rutsibią. Nuỹa tediba rutsibią inte' nna, rutsibi huą́ Enne' guthel·le'e inte'.
17 Beyeqquia setenta ca enni'a lani la' redacca' latsi' nna ra cabi: Señor, hàstaá ca espíritu malo nna riyénini cą qui' tu', porqui'ni rinèni tu' cą lani nombre qui' cuią'lu'. 18 Jesús nna rèe cabi: Làchu. Bilá' huá te' Satanás huàdią de ỹiaba tì'a ttu éthá. 19 Liúda naga' le. Inte' nna chi benna' la'huacca lani le para gúl·lia le iqquia ca bèl·là nna iqquia caỹareyí' nna, ą'hua guni le vencer itute fuerza qui' nu ná contrario qui' rí'ua nna, pero labí biỹa mal ni thacca' le. 20 Pero inte' nna nia' le: Bittu edácca'ni le de qui'ni té la'huacca qui' le sobre ca espíritu malo, sino lédácca' láni de qui'ni nombre qui' le nna tsìa cą lo lista qui' ỹiabara'.
21 Làniataá nna bitsina' ttu la' redacca' latsi' lo losto' Jesús por Espíritu Santo, acca gunnie nna rèe: Tata Dios quia', runia' cuią'lu' adorar tulidàba nna cuią'bálu' ná Señor qui' ỹiabara' ą'hua qui' yétsiloyu. Inte' nna ruí'a' cuią'lu' gracia porqui'ni canu yala la' riyeni té qui' quį nna labí be'él·la' cuią'lu' qui'ni gunibia' cą ca enseñanzį, nìhua lani canu rulaba latsi' quį qui'ni yala ritelíni cą nna, pero lani ca huatsa to' la nna chi beni cuią'lu' cą declarar. Ą' ba beni cuią'lu' porqui'ni anía guyú'u latsi' cuią'lu'. 22 Làniana ra Jesús canu tsè'e nía: Iyaba ca cosa nna chi benna Tata quí'a latsi' nàya'. Lanú nuỹa nabia'nią Ỹi'ni áa sino làteruba Tata Dios nna nabia'nie bi. Lanú nuỹa nabia'nią Tatáa sino Ỹi'ni áa tèruba ą'hua nuỹa ba cálatsi' Ỹi'ni áa gunie Tata qui'áa declarar lani cą. 23 Làniana gunna' Jesús ca discípuluá nna gunènie cabi nna rèe: Ica'rubà canu rilá'ni luetsi ca cosa nu rilá'ni le. 24 Riquixa'ánia' le qui'ni iỹetse' ca enne' uccua profeta tiempo antigua nna ą'hua ca rey nna yala gudà latsi' cabi ilá'ni cabi nu rilá'ni le, pero labí bilá'ni cabi ą. Uccua huá latsi' cabi iyénini cabi nu riyénini le pero labí biyénini cabi ą.
25 Làniana guduli ttu nu rethàtsilà'na nu ra lo ley qui' Tata Dios nna uccua latsi'į ccą́ saber ti'iỹa ecàbi Jesús, acca rą ne: Maestro, biani ná qui'ni gunia' para gata' la'labàni nu labí ttíą quia' cá. 26 Lèe nna rèe na: Biani ga'na escrito lo ley. Biani ritelíni lu' làti rùl·là lu'. 27 Becàbią nna rą: Cátsi'íni lu' Señor Dios qui' lu' lani itute losto' lu', lani itute latsi' lu', lani itute fuerza qui' lu', ą'hua lani itute la' rulaba latsi' qui' lu'. Cátsi'í huáni lu' iyaba ca luetsi enne' lu' ti'atsi la'a lu' ba. 28 Jesús nna rèe na: Tsè'ba becàbi lu'. Beni ba nua' nna huacca bàni bá lú'. 29 Pero lą nna uccua latsi'į iria nàrìą, acca rą Jesús: Nú tegá nua' dà te' cátsi'í te' ni'i. 30 Becàbi Jesús nna rèe: Ttu nubeyu' nna beda'ą ciudad Jerusalén nna deyyą para yetsi Jericó. Bedàxu' ca ubànà na, gutua tè cą iyaba nu nùà'ą hàstaá ca ỹó niá, yala idí' bè' cą na, bèttì tsalíáti taání cą na becuìtta tè cą. 31 Dia tè ttu sacerdote néda nía nna bilá'nią nubéyu'a nna, pero gutè taą́ ttu lado la. 32 Anía tehuá beni ttu descendiente qui' Leví. Exa tegáabá nía chi díą nna bilá' bánią nubéyu'a nna, pero gutè tehuą́ ttu lado la. 33 Làniana ttu nubeyu' samaritano nna yù'u huą́ néda nna gul·lani bą́ exa taá làti té nubéyu'a nna bilá' bánią na, yala betúa latsi'į na. 34 Gubíga' tìą, gutàbią aceite nna vino nna lo ca huè' qui' niá nna beỹìga' tìą lári'. Làniana beduą na cuè'e bia' qui' niá nna, guche'ą na le' posada nna yala cuidado bè'ą na. 35 Attu yu'utsá nna de dia enne' samaritánuá éda'ą nna, gulèqquią chuppa moneda nna bete tìą lani nu ná xana' posádaá nna rą na: Beyu bal·la tsàtè' ą nna, iyaba nu gúniíru lu' gasto nna, hua yíỹá bá ya' ą canchu chi eyèqquia'. 36 Annana, biani rulaba latsi' lu'. Núlá canu nubéyu'a uccuatsi'íni nu beni dí' ca ubànàa cá. 37 Lą nna rą ne: Nu gúta' la' retúalatsi' quì'į lani nubéyu'a. Làniana ra tè Jesús na: Beyya nna beni huá seguir luetsi ejemplo nu bedua enne' samaritánuá.
38 De yù'u tè Jesús néda nna, gutà'a tìe le' ttu yetsi to'. Nía nna dua ttu niula láą Marta nna benią ne recibir litsi'į. 39 Marta nna dua ttu ỹìlíį láą María. María nna gure' taą́ ru'a lo Jesús nna bedà nàgui'į ca titsa' quì'e. 40 Pero Marta nna yala purari ccą de runią lo sìnį. Gubíga' tìą ru'a lo Jesús nna rą ne: Señor, tsí bihua biỹa cani cuią'lu' qui'ni ỹìlá yì'į nna ruxèba latsi'į qui'ni ttùba' gunia' servir. Gútsí tsàtè' cuią'lu' ą qui'ni guni tí'ą inte' cualani. 41 Becàbi Jesús nna rèe na: Marta, Marta, yala nùyue cani lu', ą'hua yala purari cca lu' lani iỹetse' ca tsina, 42 pero tturuba cosa adiru caduel·la'. Ỹìlá lu' Maríį nna chi becuí'ą nu adiru dacca' nna, labí ná qui'ni nuỹa enne' ní guthàga'nią na.