18
Gutixa'a huáni Jesús cabi attu comparación para guthète'nie cabi qui'ni caduel·la' guni cabi oración tulidàba nna bittu edùl·la'a latsi' cabi. Ree cabi: Le' ttu yetsi nna gùdua ttu juez nu labí gùppą respeto Tata Dios, nìhua ca enne' nna. Gùdua huá ttu niula viuda le' yétsiá nna seguídoní huía ru'a lo juez nna rą na: Beni bál·la cuią'lu' lu'uxtícia quia' contra nu ná contrario quíya'ą'. Pero juez nna labí uccua tè latsi'į gunią lu'uxtícia quì'į. Pero bitola nna belaba latsi'į nna uccuanią: Màsqui'ba labí rappa huá' respeto Tata Dios nìhua ca enne' nna, nada más porqui'ni niulíį nna yala ruquitsí'nią inte', acca guni chìa' lu'uxtícia quì'į para qui'ni làa ìta rùą huequitsí'ni látsa'a'. Anía ra nu ná juez malua. Pero inte' nna nia' le: Canchu Tata Dios nna, tsí bihua dispuesto née para gunie defender ca enne' chi réeé'nie, canu rul·luítsa' cą ne la'réla ritsábá cá. Tsí yala itsá cuédée para gunie cą cualani cá. Nia' le qui'ni adila retúa latsi'e cą para gunie lu'uxtícia qui' quį próntuní. Pero canchu chi íl·lani Nubeyu' de Ỹiabara' nna, tsí hua tse'eỹa le' yétsiloyuį canu hua ligani té fe qui' quį lani e cá.
Gutixà'a huá Jesús attu comparación, para canu rulaba latsi' qui'ni yala tsè' ná cą, pero bihua cca guyu cą nuỹaáru adí ca enne'. 10 Reé: Chuppa ca nubeyu' nna huía cą huèni oración le' templua. Ttu nuá nna uccuą ttu fariseo. Attu nuá nna uccuą ttu nu ruquiỹa qui' impuesto. 11 Nu ná fariséua nna du báníą ru'a altar runią oración nna rą: Quiỹaru cuią'lu' Tata Dios qui'ni labí ná' tì'a ná adí ca enne', ubàna nna yélatsi' nna adúltero nna, nìdirubani tì' ná nu riquíỹa qui' impuesto dùą'; 12 pues inte' nna runia' ayunar chuppa vuelta le' ttu ttu semana, ą'hua rutía' qui' diezmo de lo iyaba nu té quia'. Anía uccua oración qui' fariséua. 13 Nu ruquíỹa qui' impuéstuá nna du huą́ le' templua pero idittu' nna, nìdirubani làa reyáỹanią ichìtha lúį, sino rue' la lòstu'į porqui'ni yala uccuą sentir por ca tul·la' qui'į nna rą: Señor Dios, betúalatsi' cuią'lu' inte' porqui'ni yala enne' tul·la' ná'. 14 Làniana ra tè Jesús: Hualigani te' nia' le qui'ni lą nna betsina'ą litsi'į yala lani la'ỹeni, porqui'ni beyuniỹén latsi' Tata Dios ca tul·la' quì'į; pero attu nuá nna labí beni Tata Dios na aceptar. Acca nia' le qui'ni nu cani qui'ni yala dàlianią nna, egà'na menos lą́; pero nu rulaba latsi'į qui'ni lanú nuỹa ną́ nna, lànuá nna ccá lą́ enne' ỹeni.
15 Làniana tahua' tè cą ca huatsa to' ru'a lo Jesús para qui'ni gutsia né'e iqquia quį. Bilá' báni ca discípuluá nui nna gutìl·la la cabi ca enne' dia ritahua' ca huatsa tú'a. 16 Pero Jesús nna gutàỹie cą nna rèe ca discípuluá: Lihue'él·la' ca huatsa tú'ą' ibíga' cą ru'a lua', bittu guthàga' le cą; porqui'ni reino qui' Tata Dios nna ną́ para ca enne' losto' humilde tì'a ca huatsą'. 17 Hualigani te' nia' le qui'ni nu labí té fe qui'į tì'a ttu huatsa tó' nna hue'él·la'ą qui'ni Tata Dios nna cu'úbia'nie na, entonces labí gá'ą le' reino quì'e.
18 Làniana ttu nubeyu' principal gunàba tìtsa'ą Jesús nna rą ne: Maestro bueno, biani gunia' para gata' la'labàni nu labí ttíą quia' cá. 19 Jesús nna ra tìe na: Biani cca ra lu' inte' bueno nì'i. Nì ttú lanú té ná completamente tse' sino tùteruba Tata Dios. 20 Hua nabia' báni lu' ca mandamiento: Bittu thualàni lu' nu labí ná tsela lu'. Bittu gutti lu'. Bittu cuána lu'. Bittu ichìtha lu' bela'na qui' ca enne'. Gùppa respeto tàta nàna qui' lu'. 21 Becàbi tìą nna rą ne: Iyaba ca nuą' runia' dèsdeba ná nu cuìti'. 22 Biyeni báni Jesús nui nna rèe na: Hua reyatsaáruni lu' attulo: betti' iyate nu té qui' lu' nna, bète tì ą lani ca enne' ritè là'di', ỹiabara' lá nna gata' riqueza qui' riqueza qui' lu'; gutà tè para ccá lu' ttu discípulo quia'. 23 Biyeni bánią nu rèe na, triste tsúbá beyéqquią, porqui'ni yala rico uccuą. 24 Gutebé' báni Jesús qui'ni yala triste uccuanią nna, ra tìe: Yala tàbi ná para canu té iỹeni bel·liu qui' quį tsíalatsi' quį nna hue'él·la' cą qui'ni Tata Dios nna quée enne' cu'úbia'nie cą. 25 Adila fácil ná tté ttu camello le' yèrù to' qui' ttu guỹa, tì'chula ttu rico gá'ą le' reino qui' Tata Dios. 26 Làniana canu biyénini ca tìtsa'ą' nna ra cą: Entonces núlá ccani l·lą́ cá. 27 Lèe nna rèe cą: Nu rulaba latsi' ca enne' qui'ni labí ná posible, pues fácil bá ną́ para lani Tata Dios. 28 Làniana ra tè Pedrua ne: Intu' nna chi bethà'na tu' iyaba nu té qui' tu' nna chi denó tu' cuią'lu'. 29 Jesús nna rèe cabi: Hualigani te' nia' le qui'ni hua tse'e canu chi bethà'na cą litsi' quį l·le, tàta nàna qui' quį l·le, ca bettsì' quį le, niula qui' quį l·le, ca ỹi'ni quį l·le por nu cca qui' reino qui' Tata Dios; 30 acca làcą nna thí' cą adírulá bendición annana, ą'hua tiempo nu chì' da'la nna gata' huá la'labàni nu labí ttíą qui' quį.
31 Làniana guleqquia Jesús tsì'nu ca discípuluá yà'latsi' nna rèe cabi: Annana dia ri'u ciudad Jerusalén. Nía nna ccá cumplir iyaba ca titsa' nu bedia ca profeta nu cca qui' Nubeyu' de Ỹiabara'. 32 Pues gute cą ne cuenta lani canu dittu' canu rigú'ubia' le' nación qui' ri'u, Ą'hua guni cą ne burla nna gul·luítsa' cą ne ca titsa' malo nna, gutùtu xèni' quį ne nna, 33 hué' díbá cą ne lani cuarta, làniana iche' cą ne para gutti cą ne. Pero tsunna bitsa bitola nna, eyáthee de lo lù'uti. 34 Ca discípuluá nna nìdi tito' làa gutelíni cabi biỹa nuá gutixe'e, porqui'ni beyà'na ba chul·la le' la' riyeni qui' cabi.
35 Loti' chi deyya Jesús exa taá yetsi Jericó nna, re' tè ttu ciego cuitta' nédaá rinàbą caridad. 36 De biyéninią ril·làbì nì'a ca enne' ritè nía, acca gunàba tìtsa'ą biỹa nuá. 37 Làcą nna ra tè cą na qui'ni da' Jesús enne' nazareno. 38 Làniana gunne ciéguá iditsa nna rą: Jesús Ỹi'ni David enne' uccua rey, betúalatsi' cuią'lu' inte'. 39 Ca enne' denéruá nna gutìl·la tè cą ciéguá qui'ni guthàya rú'į, pero lą nna adila iditsa gunnią nna rą: Cuią'lu' Ỹi'ni David, gùppa cuią'lu' la' retúalatsi' quia'. 40 Gulèda tè Jesús nna benie mandado taxi' cą na ru'a lúe. Bitsina' báą nna gunàba titsa' tè Jesús na, 41 rèe: Biani calatsi' lu' inte'. Becàbią nna rą ne: Señor, calátsa'a' elá' te'. 42 Jesús nna rèe na: Annana iyàlia ca íyyalo lu' nna ilá'ni lu'; por fe nu té qui' lu' lani inte' nna acca chi té la'yani' qui' lu'. 43 Luégutaá bilá' chìnią nna dia tìą lani Jesús nna rudàlianią Tata Dios. Ą'hua iyábani ca enne' dia nía nna, de bilá'ni cą nu uccua nna bè' hua cą gracia Tata Dios.