3
De uccua tsìnu' ida rigú'ubia' Tiberio César itúbani yétsiloyua, loti' Poncio Pilatua nna uccuą gobernador qui' Judea, Herodes nna uccua tìą gobernador qui' Galilea. Bettsi'į Felipe nna uccua tìą gobernador qui' Iturea ą'hua distrito nu lá Traconite nna. Lisanias nna uccuą gobernador qui' región nu lá Abilinia. Anás lani Caifás nna uccua cą huexána' qui' ca sacerdótea. Làniana gureni Juan ỹi'ni Zacarías fuera ca yetsi nna, gutelí tsè'nì bi mensaje nu uccua latsi' Tata Dios quixá'a bi. Acca huía tè Juáan itúbani región luítta' yò Jordán nna gutixa'áni bi ca enne' qui'ni dàni cą eyacca cą arrepentir lani Tata Dios para qui'ni eyuniỹen latsi'e ca tul·la' qui' quį nna ccá tè cą bautizar. Anía uccua cumplir nu ga'na escrito lo libro nu bedia Isaías enne' uccua profeta nna ra bi:
Rùyeni ttu enne' fuera yetsi nna ra bi: Lítsé'e leda porqui'ni chi da' Señor;
Liutha' lí ca néda qui' la' labàni qui' le para lèe.
Iyaba ca lithá' nna étsa' cą.
Iyaba ca i'ya nna ca làttsa nna èxxa cą.
Ca néda cuàl·la nna elí cą.
Ca néda tabi nna lappatsùni eyacca cą.
Iyaba ca enne' nna ilá'ni cą salvación nu runna Tata Dios.
Ca enne' ỹétse' nna biria tè cą para ccá cą bautizar, acca Juáan nna ra bi cą: Yala mañoso ná le tì'a ca bèl·là. Nuni rą le qui'ni huaccani le ucuìttani le la' tsìalatsi' qui' Tata Dios nu chì' da'la cá. Liulue' lani ca hecho tsè' qui' le canchu là hualigani chi beyacca le arrepentir. Alàa chì' gutsia la le pretexto nna ína le: Ná tu' descendiente qui' ta' tàta qui' tu' Abraham acca yala enne' tsè' chi ná tu'. Pero inte' nna nia' le qui'ni hàstaá ca íyya anta' nì nna huaccani Tata Dios gunie qui'ni eyacca cą ỹi'ni Abraham. Ą'hua chi du leda yèttè para íchuą ca yaga dèsdeba l·lú quį; ą'hua iyaba ca yà nu labí runna fruto tsè' nna chú cą tsía cą lo yi'. 10 Ca enne' nna gunàba titsa' tè cą bi nna ra cą: Biala dàni tu' guni tu' cá. 11 Becàbi Juáan nna ra bi cą: Nu té chuppa cue' ỹúį nna dànią gutią ttu qui' nu labí té quì'į. Ą'hua nu té gúą nna dà huánią gutią qui' nu labí té gúą. 12 Bitsina' tehuá tuchùppa canu ruquiỹa qui' impuesto para guni bi cą bautizar nna ra cą bi: Maestro, biani dàni tu' guni tu' cá. 13 Juáan nna ra bi cą: Bittu gutèbia' telá le guquiỹa le ca enne', sino guni le de acuerdo nu ra lo ley qui' gobierno. 14 Làniana tuchùppa ca soldado nna gunàba titsa' huá cą bi nna ra cą: Intu' chù na, biala dàni tu' guni tu' ni'i. Ra te bi cą: Bittu cúani le ca enne' biỹa té qui' quį, nihua làa gúniatsìnì le cą nna gá le cą qui'ni guni le cą castigar canchu labí gunna cą biỹa qui' le màqui'ba labí biỹa beni cą; sino leyà'na tè conforme lani nu ráỹa le.
15 Iyáỹiani ca ènni'a nna tsè'e ba cą ribèda cą nna yala rulaba latsi' quį canchu xiaba Juáan nna ná bi Cristo enne' ná qui'ni ìta le' yétsiloyu. 16 Acca becàbi Juáan nna ra bi cą: Inte' nna hualigani runia' le bautizar lani inda, pero dá' attu enne' té adí la'huacca quì'e tì'chu inte', lèe nna gunie le bautizar lani Espíritu Santo nna la'huacca tì'a fuego nna; acca nìdirubani làa dàcca'a' para ithátsíá' correa qui' ca guarachu yù'u nì'e. 17 Ą'hua dèníe pala para gúthúe ỹua' nu re' lo tsinà' quì'e; ỹua'xtíla nna gunie na seguro le' yú'u, pero ttébáỹua nna gudàl·lee na lo yi' làti nunca labí eyòlą. 18 Làni ca enseñánzaá ą'hua lani iỹétse'éru adí ca consejo nna gutixa'a bi ca titsa' de la'labàni lani ca enne' yétsiá. 19 Làniana gutìl·la Juáan gobernador Herodes porqui'ni guỹi'į Herodías niula qui' bettsi'į Felípea para ccą́ niula quì'į, ą'hua por iyaba adí ca mal nu benią nna. 20 Làniana bedàni telá Herodes attu mal nu benią nna: bedàl·lą Juáan litsi' ìyyà.
21 Antesca cca anía nna, loti' runi Juáan bautizar iyaba ca ènni'a nna, ą'hua Jesús nna uccua huée bautizar. Miéntraste runie oración nna biyàlia ỹiabara'. 22 Làniana bilá'ní huadi Espíritu Santo tì'a ttu becha to' nna bitsine'e iqquia Jesús. Biyeni tení tsì'i ttu enne' gunne de ỹiabara' nna rèe: Lu' ná lu' ỹì'nia', yala catsi'í te' lu'; por lu' nna yala la' redacca' latsi' té quia'.
23 Ttú tsìi érua' ida tì'gani Jesús nna, gudulue benie tsina nu dé'e gunie. Ca enne' ra cą qui'ni Jesús nna née ỹi'ni José. Joséa nna ỹi'ni Elí. 24 Elí, ỹi'ni Matat. Matat, ỹi'ni Leví. Leví, ỹi'ni Melquì. Melquì, ỹi'ni Janai. Janai, ỹi'ni José, 25 José, ỹi'ni Matatías. Matatías, ỹi'ni Amós. Amós, ỹi'ni Nahum. Nahum, ỹi'ni Esli. Esli, ỹi'ni Nagaí. 26 Nagaí, ỹi'ni Maat. Maat, ỹi'ni Matatías. Matatías, ỹi'ni Semei. Semei, ỹi'ni Josec. Josec, ỹi'ni Judá. 27 Judá, ỹi'ni Joanán. Joanán, ỹi'ni Resa. Resa, ỹi'ni Zorobabel. Zorobabel, ỹi'ni Salatiel. Salatiel, ỹi'ni Nerí. 28 Nerí, ỹi'ni Meljí. Meljí, ỹi'ni Abdí. Abdí, ỹi'ni Cosam. Cosam, ỹi'ni Elmadam. Elmadam, ỹi'ni Er. 29 Er, ỹi'ni Josué. Josué, ỹi'ni Eliezer. Eliezer, ỹi'ni Jorim. Jorim, ỹi'ni Matat. 30 Matat, ỹi'ni Leví. Leví, ỹi'ni Simeón. Simeón, ỹi'ni Judá. Judá, ỹi'ni José. José, ỹi'ni Jonán. Jonán, ỹi'ni Eliaquim. 31 Eliaquim, ỹi'ni Melea. Melea, ỹi'ni Mainán. Mainán, ỹi'ni Matata. Matata, ỹi'ni Natán. 32 Natán, ỹi'ni Davíd. Davíd, ỹi'ni Isaí. Isaí, ỹi'ni Obed. Obed, ỹi'ni Booz. Booz, ỹi'ni Salmón. Salmón, ỹi'ni Naasón. 33 Naasón ỹi'ni Amidadab. Amidadab, ỹi'ni Aram. Aram, ỹi'ni Esrom. Esrom, ỹi'ni Fares. Fares, ỹi'ni Judá. 34 Judá, ỹi'ni Jacob. Jacob, ỹi'ni Isaac. Isaac, ỹi'ni Abraham. Abraham, ỹi'ni Taré. Taré, ỹi'ni Nacor. 35 Nacor ỹi'ni Seruc. Seruc, ỹi'ni Ragau. Ragau, ỹi'ni Peleg. Peleg, ỹi'ni Heber. Heber, ỹi'ni Sala. 36 Sala ỹi'ni Cainán. Cainán, ỹi'ni Arfajad. Arfajad, ỹi'ni Sem. Sem, ỹi'ni Noé. Noé, ỹi'ni Lamec. 37 Lamec, ỹi'ni Matusalá. Matusalá, ỹi'ni Enoc. Enoc, ỹi'ni Jared. Jared, ỹi'ni Mahalaleel. 38 Mahalaleel, ỹi'ni Cainán. Cainán, ỹi'ni Enós. Enós, ỹi'ni Set. Set, ỹi'ni Adán enne' uccua ỹi'ni Tata Dios.