7
Beyacca ba gunne Jesús lani ca enne' tsè'e nía titsa' qui'áa nna, gutè'e le' yetsi Capernaum. Nía nna dua ttu capitán enne' romano dua tè ttu mozo quì'į nu yala catsi'ínią, pero mózuá nna yala fuerte rà'nią nna lo lù'uti taá chi tíą. Bina bá capitáan nu cca qui' Jesús nna guthèl·la' tìą tuchùppa canu rigú'ubia' qui' ca judíua para gata'yúni cą ne qui'ni tsíe eyúnini mozo qui' niá. Làcą nna huía cą ru'a lo Jesús nna yala favor gutìnani cą ne nna ra cą: Hua ná bá qui'ni guni cuią'lu' favor lani nubéyu'a, porqui'ni catsi'ínią nación qui' rí'uį nna chi hua beduą ttu sinagoga qui' ri'u. Jesús nna huía tìe lani cą, pero álateérugá idittu' gá reyatsa para itsìna' cabi nna guthèl·la' capitáan ca amigo quì'į para tattsa' cą Jesús nna gá cą ne: Señor, bittu ccá cuią'lu' molestar porqui'ni labí ná' nu dacca' para gá'a cuią'lu' le' litsá'a', acca nìdi làa beyaỹa te' ìta' propio tegani inte' ru'a lo cuią'lu', pero ina teruba cuią'lu' qui'ni hueyàcca mozo quíya'a nna, eyàcca taá latsi'į, porqui'ni inte' nna dua huá' bajo la' rigú'ubia', ą'hua tsè'e huá ca soldado bajo la' rigú'ubia' quia' nna. Canchu épa'a' ttuą qui'ni tsíą nna pues huíyą. Ą'hua canchu gáỹia' áttuą nna pues huìtą. Ą'hua mozo quí'a nna épa' ya' ą: Beni nui nna, entonces guni bą́ na. De biyénini Jesús nui nna yala biquila' latsi'e. Bedèqquia tè lúe nna rèe ca enne' denó cą néa: Hualigani nia' le qui'ni nìhua entre ca enne' Israel nna labí chi bilá' te' iỹeni fe tì'a té qui' nubéyu'į. 10 Làniana ca enne' guthel·la' capitáan nna deyya cą nna, de betsina' cą le' yú'u nna chi beyacca latsi' mozo qui' niá.
11 Bitola nna huía Jesús ttu yetsi láą Naín. Dia tehuá ca discípulo qui'áa lani e ą'hua ca enne' ỹétse'ní nna. 12 De bitsina' Jesús ru'a yétsiá nna, méruá ribèqquia cą ttu nu yatti nna dia cą gucàttsi' cą na, uccua ttu rùbani ỹi'ni niula viúdaá. Iỹetse' ca enne' yétsiá nna dia huá cą hueni niuláa acompañar. 13 Señor nna bilá' bánie niuláa nna yala betua latsi'e na acca rèe na: Bíttuúru cuetsi lu'. 14 Gubiga' tìe nna beláppe'e yí'na yàttìa. Gulèda tè canu nùà'ni yí'naá, làniana ra tìe nu yàttìa: Nubeyu' cuìti', lu' rinénia', beyátha. 15 Làniana beyacca bàni chìą nna bebé' teníą nna, guduluą bènnèą. Jesús nna betie na cuenta lani nàna qui' niá. 16 Iyaba ca enni'a nna biquila' yà'ani latsi' quį nna bedàliani cą Tata Dios nna ra cą: Ttu profeta lani la'huacca de ỹiabara' chi gul·lani lani ri'u. Ra huá cą: Chi gul·lani Tata Dios le' yetsiloyu para gunie ri'u ca enne' quì'e cualani. 17 Làniana itúbani Judea ą'hua ìta'lùbani ca yetsi canu anta' nía nna gudà titsa' nu cca qui' Jesús.
18 Bina tè Juan el Bautista iyaba ca milagro nu runi Jesús, porqui'ni ca discípulo qui' bía nna gutixa'áni cabi bi. Acca gutàỹi tè Juáan chuppa cabi. 19 Guthel·la' tè bi cabi para inàba titsa' cabi Jesús canchu lèe Enni'a Cristo enne' ná qui'ni ìta, o canchu cueda cabi attu enne' huaya' áccá. 20 De bitsina' cabi ru'a lo Jesús nna ra cabi e: Juan el Bautista nna guthel·la' bi intu' para inàba titsa' tu' cuią'lu': Tsí cuią'lu' ènni'ą' Cristo enne' ná qui'ni íl·lani, o, tsí cueda tu' attu enne' huaya' áccá. 21 Lótaá bitsina' ca enne' qui' Juáan ru'a lo Jesús nna, chi reyúnie iỹetse' ca enne' ra'ni de biỹa tediba itsahue' ní canu bíỹaáruá dolor ní rappa cą l·le, ą'hua rebèqquie ca espíritu malo lo losto' ca enne', ą'hua iỹetse' ca ciego nna beni huée qui'ni bilá'ni cą. 22 Becàbi Jesús nna rèe ca enne' guthel·la' Juáan: Léyya líúte razón lani Juáan de nu chi bilá'ni le nna biyénini le nna. Quixá'ani le bi qui'ni ca ciego nna rilá'ni cą; ca cojo nna rida' cą, canu ra'ni yetsu' yùtsù' nna chi reyacca nàrì cą; canu cuètsu nna riyénini cą; canu yatti nna reyaccabàni cą; ą'hua canu ritè la'dí' nna chi runa cą ca titsa' de la'labàni nna, 23 ica'rubà canu labí rudu chùppanią cą denó cą inte'. 24 Bedà' diba ca discípulo qui' Juáan nna gudulo Jesús riquixé'e nu cca qui' Juáan lani ca enne' nna rèe: Biani nua' calatsi' le úhuia' le acca biria le fuera yetsi cá. Tsí huía le tánna' le ttu nubeyu' nu ná variable tì'a ttu yíi làthi to' nu rutá titti bá be'. Pues, nia' le: Labí. 25 Biani biria le tánna' le. Tsí ttu enne' nu yala tsè' du ỹúi áccá. Pues canu raccu' ỹó fino quį nna ą'hua canu redi' bá nna, pues le' ca yú'u tsè'la hua ỹua cą tì'a ca rey. 26 Acca, biani biria le tánna' le áccá. Tsí ttu enne' ná profeta áccá. Hualigani qui'ni biria le iyénini le ttu mensajero nu adírulá enne' ỹeni tì'chu ca profeta. 27 Qui' bi nua' ga'na escrito làti ra Tata Dios:
Nì rithél·la'a' yà'la mensajero quia', denéru bi lo lu',
Para ithàlia bi néda para guni cą lu' recibir.
28 Riquixa'ánia' le qui'ni de lo iyábani canu chi gùlia nna, lanú profeta chi gùdua uccuą adiru enne' ỹeni tì'chu Juan el Bautista. Pero nu huaỹia' la dacca' le' reino qui' Tata Dios nna adila enne' ỹeni ną́ tì'chula Juáan.
29 Iyaba ca enni'a nna de biyénini cą ca titsa' qui' Jesús nna beyacca cą arrepentir hàstaá tuchùppa canu ruquiỹa qui' impuéstuá nna uccua huá cą bautizar por Juáan, porqui'ni bennia cą cuenta qui'ni ttu teruba Tata Dios née Enne' Tse' para lani iyaba clase de ca enne'. 30 Pero ca fariséua ą'hua canu rethàtsilà'na nu ra lo ley nna labí guyú'u latsi' quį nu uccua latsi' Tata Dios gunie para làcą, ą'hua labí huía cą para guni Juáan cą bautizar. 31 Raá ruhuá Señor Jesús cą: Núní tì'na gunia' comparar ca enne' tsè'e anna cá. 32 Ná cą tì'a ná ca huatsa cuìti' nu rul·la cą instrumento qui' quį lo néda nna rul·luítsa' cą idìtsa ca luetsi huatsa quį rena cą: Chi bìl·la tu' pieza alegre nna pero labí bedácca'ni le. Chì hua bìl·la tu' qui' enne' yatti nna, pero nìhua làa gurètsi le. 33 Anía nia' le porqui'ni bìta Juan el Bautista nna gurèni bi bechia bi labí gutò bi bìttì' di, pero rena la le qui' bi: Ttu espíritu malo du lani ą. 34 Gul·lani tehuá Nubeyu' de Ỹiabara' ri'ya ro bée nna pero redena le: Nui nna puro go bá nna gù'ya bá nna runią nna yala ccá tsè'ą canu ruquiỹa qui' impuesto ą'hua adí canu hueni tul·la' nna. 35 Pero inte' nna nia' le qui'ni cca declarar nu ná lí, porqui'ni iyaba canu hualigani té la' riyeni tsè' qui' quį nna rulue' rábani cą por ca hecho tsè' qui' quį.
36 Ttu fariséua nna gutta'yúnią Jesús tsíe lìtsi'į gúe lani ą. Gutà'a bée le' yú'u qui' niá nna gudua teníe lo méỹaá. 37 Le' yétsiá nna dua ttu niula yala nu tul·la' ną́ nna bina bą́ qui'ni Jesús nna ri'e litsi' fariséua, acca bitsina' tìą nù'ą ttu frasco nu tá'a ttu aceite nu rilàa' iỹixi. 38 Guduluą ribétsią nna huíą ru'a meỹa làti re' Jesús nna beduỹíbį ru'a lúe nna indahuìna' quì'į nna binnią lo nì'e, lani ittsa' iqquį nna bedibìtsią cą. Bettsa'lúį ca nì'e nna bedua acéiteá lo ca nì'e. 39 Fariseo nu gutàỹią Jesús litsi' niá nna bilá'nią nu runi niuláa, làniana belaba latsi'į lo lostu'į: Cáalá nubéyu'į hualigani ną́ profeta nna, entonces hua nabia' lánią nuỹa clase de niula ní nua' ruláppa'ą na, ą'hua ti'iỹa ná là'dua qui' niulą', pues ttu niula perdida tè ną́. 40 Làniana ra tè Jesús na: Simón, ttu cosa té qui'ni épa'a' lu'. Lą nna rą ne: Gunàba cuią'lu' Maestro. 41 Jesús nna rèe na: Ttu nu rutèsa bel·liu nna gutsé'e chuppa ca enne' gudàa cą qui' bi. Ttuą nna gudą̀ gayu' gayua' denario qui' bi. Attuą nna gudą̀ tsieyóna' denario qui' bi. 42 Pero làcą nna labí té qui' quį quiỹa cą, acca beniỹén bá latsi' bi qui' chuppa taá quį. Annana ina lu', núlá canuá adiru catsi'íni cą bi cá. 43 Becàbi Simón nna rą: Inte' nna cate' qui'ni nu beniỹén latsi' bi quì'į adiru iỹeniá. Jesús nna rèe na: Làtegani ná la' rulába latsi' qui' lu'. 44 Raá ruhuá Jesús na acerca de niuláa: Simón, tsí hua rilá'ni lu' niulíį. Hua yù lu' qui'ni loti' gul·lánia' litsi' lu' nna labí benna lu' inda para quíiní ca nì'a', pero niulíį nna chi gutìią ca nì'a' lani indahuìna' quì'į nna bedibìtsi tią cą lani ittsa' iqquį. 45 Labí bettsa'ló lu' lua' de runi lu' inte' saludar, pero niulíį nna dèsdeba gul·lánia' le' litsi' lu' nna labí ni'i gudùtsią ruttsa'lúį nì'a'. 46 Labí bedua lu' aceite iqquia', pero niulíį nna chi beduą aceite lo nì'a'. 47 Acca nì riquixa'ánia' lu' qui'ni niulíį nna porqui'ni chi rului'ą qui'ni yala la' tsì'ilatsi' té lo lòstu'į, acca ritelíni ri'u qui'ni ca tul·la' ỹétse'ní quì'į nna chi ná cą perdonado. Pero nuỹa tediba labí nabia'nią iỹeni perdón qui' Tata Dios nna, nuá nna ti'to' ba la' tsì'ilatsi té lo lòstu'į. 48 Làniana rèe niuláa: Chìba beyuniỹén látsa'a' iyaba ca tul·la' qui' lu'. 49 De biyénini canu ỹùàni júntuba lani e lo méỹaá ca tìtsa'a nna, gudulo cą ra luetsi quį: Núní ná nui acca reyuniỹén latsi'į ca tul·la' cá. 50 Jesús nna rèe niuláa: Por fe nu té qui' lu' lani inte' nna, acca chi gulàa lu', beyya ba lani la' redácca' latsi'.