2
Leꞌa naꞌ nlad iniꞌí bega leꞌa naꞌ uzhebpa ngoꞌo gan ndakno naꞌ bega, nsea bexa gezh Laodicea, no iteata bexa nak xmen Cristo, bexa gol niꞌí naꞌ. Li ndontsa mas juert gak ladoꞌo bega, nsea dubtsa ikweaꞌ ladna bega be ltsaꞌa bega, no uzheꞌeb yakbeꞌena bega be ta wen ten Dios. Weꞌe igondoꞌ bega ta ugaꞌach mbinbeꞌe Tad Dios wa, leꞌa ta wa leꞌaka Cristo, xa na ndun nyakbeꞌena beuna itea be ta nsak ten Dios. Ta ndee wa ndáp naꞌ ndoꞌ bega, ndontsa naꞌan ton ukwiꞌinno bega no be diꞌizh chul ndadiꞌizh xa. Leꞌa naꞌ ndee naꞌanpa nchoꞌo wats bega, parea leꞌa naꞌ nyuꞌno ladna bega. No nten lad naꞌ ndón naꞌ xteꞌe utsin ndun bega no xteꞌe dubtsa ngeꞌ ladna bega Cristo.
Leꞌa lak mbingea ladna bega Jesucristo Xwan beuna, no liga bin bega be ta nsak ladna xa. Gok bega cuent dub ya wat ncho loꞌ na, natal cuent dub niꞌi nsob ndoꞌ dub geꞌdaꞌa. Dubtsa ute bega, lá ulaꞌa bega ta ngeꞌ ladna bega Cristo lak mluꞌu bexa bega, no bsaꞌa tseꞌe bega xno ndoꞌ Dios.
Blaꞌach bega naꞌan ton ukwiꞌinno bega be ta naꞌan xtiꞌin ndadiꞌizh bexa. Leꞌa ta wa laktsa ndanbeꞌe be men ndencho ndoꞌ gizhliyo, naꞌanpa lak nak diꞌizh ten Cristo. Leꞌa idub lak nak Dios, li nak Cristo. 10 Leꞌa cuent ten Dios leꞌa bega naꞌan xtaꞌan ndun jwalt ta na nak bega xmen Cristo, xa juert nak ndoꞌ itea be espíritu nibeꞌe. 11 Leꞌa ta na nak bega xmen Cristo, ta weꞌe leꞌa bega ncho beꞌe. Parea leꞌa beꞌe wa naꞌanpa men igo, leꞌa Dios leꞌa ulo‑yá gor na myak bega xmen Cristo, cha mlaꞌa bega ta ugap nak bega. 12 Leꞌa gor na utaleaꞌ bega leꞌa ta wa cuent mgaꞌachno bega Cristo no mbanno bega Cristo, geal leꞌa bega ngeꞌ ladna juers ten Dios ta na mxiste Cristo ndoꞌ gealgut. 13 Leꞌa zha na bi ndun bega be ta ugap no biseata ulaꞌa bega be ta ugap nak bega, leꞌa bega cuent dub xa ngut. Parea leꞌa Dios msaꞌa gealnaban ndoꞌ bega lak msaꞌa xa‑yá ndoꞌ Cristo, no mtsuꞌu xa itea be ke ten bega. 14 Leꞌa ta wa cuent mnitndoꞌ xa dub git nkea itea be ke ten beuna ndoꞌ na, git na li nsake beuna wa, cha mkeꞌa xa git wa ndoꞌ cruz. 15 No mlat Dios juers ten be espíritu nibeꞌe zha na ngut Cristo ndoꞌ cruz, ta mluu ndoꞌ gaꞌal be men leꞌa Cristo mbinla gan ndoꞌ be espíritu wa.
16 Leꞌa ncho be men ndab leꞌa bega ugap nak gor na ndaw bega dub taꞌa no ndo bega stub taꞌa. No ndab bexa yankea bega ujest ten mbeꞌe kub, no be wizh neꞌe bexa, no iteata be ujest ten bexa. Parea naꞌanpa ulaꞌach bega ta ndab bexa wa. 17 Leꞌa itea be ta nibeꞌe bexa wa nak cuent dub xiꞌín ta ndiꞌizh ilen tsoꞌo wa, leꞌa ta wa Cristo. 18 No lá ulaꞌach bega ta ndadiꞌizh bexa migab uzhebpa bexa bchaꞌan nak, ndankea bexa be angel no ndab bexa uniꞌí bexa ta mluꞌu Dios cuent dub ta mcheꞌa ladna bexa. Leꞌa bexa wa uzhebpa nzhinna, ná leꞌa ta ndanbeꞌe bexa wa ta naꞌan xtiꞌin. 19 Leꞌa bexa wa naꞌanpa igeꞌ ladna Cristo. Leꞌa Cristo leꞌa nak xa nibeꞌe ndoꞌ itea be xmen xa, no ndakno xa bexa, nsea nyunjunt xa bexa, ndontsa mas nsayakbeꞌena bexa lak nsaꞌa Dios.
20 Leꞌa ta na ngut Cristo, leꞌa beuna no ngut cuent ten be ta gizhliyo. ¿Cha xtaꞌan bi ndun bega lak ndun be men gizhliyo, no lak nibeꞌe bexa wa zha? 21 Ndab bexa: “Lá ugal lu ta ndee, no lá gaw lu ta baꞌ, no lá isen lu be ta ndee.” 22 Leꞌa itea be ta li ndab bexa wa ndadiꞌizh cuent ten be ta initndoꞌ. Leꞌa ta wa mentsa nibeꞌe no mentsa nluꞌu‑yá. 23 Leꞌa ta nibeꞌe bexa wa nluu cuent dub ta wen, leꞌa bexa ndab leꞌa beuna nsabndoꞌ yankea Dios, no lá izhinna beuna, no gaisaꞌab beuna ndoꞌ be ta nlad beuna. Parea leꞌa be ta nibeꞌe bexa wa lá isuꞌu gakno beuna gaisaꞌab beuna ndoꞌ be ta ugap nlad beuna.