4
Leꞌa bego nak xwan bexa ndun tiꞌin ndoꞌ na, utsintsa binno bega bexa wa. Lá yalad bega leꞌa bega no ndap dub Xwan na ncho gibeꞌa.
Leꞌa iteanak bega bidiꞌizhno tseꞌe bega Dios, no bsaꞌa bega xno ndoꞌ Dios. No unab bega ndoꞌ Dios uxaꞌal Dios nes ndontsa yoo gan gudiꞌizhta besa diꞌizh ten Cristo ndoꞌ be men, ta na lá nchandoꞌ bexa polta wa. Leꞌa ke na ndadiꞌizh naꞌ diꞌizh wa, ta weꞌe nkea naꞌ litgiꞌib ndee. Unab bega ndoꞌ Dios gakno Dios naꞌ, ndontsa uyaꞌal gudiꞌizh naꞌ diꞌizh wa lak nsabndoꞌ‑yá.
Binbeꞌe bega xteꞌe gak bega ndoꞌ bexa lá nchandoꞌ Cristo, no list ute bega gudiꞌizh bega diꞌizh ten Dios ndoꞌ bexa. Leꞌa gor ndadiꞌizhno bega bexa wa nsabndoꞌ utsin gudiꞌizh bega dub mod isak ladna bexa‑yá. No binbeꞌe bega xteꞌe ikaꞌab bega tal ncho xtaꞌan inabdiꞌizh bexa ndoꞌ bega.
Ta lult mkeꞌa Pabl ndoꞌ bexa
Leꞌa Tíquico dub xa no nak xmen Cristo gab ndoꞌ bega xteꞌe nsatiꞌid naꞌ. Leꞌa xa wa dub amig ten naꞌ no ndakno xa naꞌ ndun besa tiꞌin ten Cristo. Leꞌa naꞌ ntuꞌub xa ndoꞌ bega ndontsa iniꞌí xa ná xteꞌe nde bega, no gun xa mas iten ladna bega. Leꞌa xa wa goꞌo no Onésimo dub xa ltsaꞌa bega, no nak xa dub amig ten naꞌ. Leꞌa bexa wa gudiꞌizh ndoꞌ bega itea taꞌa nsatid besa sa ndee.
10 Leꞌa Aristarco dub xa no nkeano naꞌ litgiꞌib ndee nidiꞌizh ndoꞌ bega. No Marc sobrin ten Bernabé nidiꞌizh ndoꞌ bega. Leꞌa naꞌ ndápka ndoꞌ bega xteꞌe nsabndoꞌ utsin gak bega ndoꞌ Marc tal leꞌa xa yaꞌinaꞌ bega. 11 No nidiꞌizh Jesús xa no nsaleaꞌ Justo. Lat bexa ndunno naꞌ tiꞌin ten Dios sa ndee, leꞌa yontsa bexa ndee nak xa judio, no ndun bexa mas nten lad naꞌ. 12 No nidiꞌizh Epafras dub xa ltsaꞌa bega, dub xa no ndun tiꞌin ten Cristo. Uzhebpa nab xa ndoꞌ Dios gakno Dios bega, ndontsa dubtsa igeꞌ ladna bega Dios no gun bega iteanak be ta nlad Dios. 13 Leꞌa naꞌ uní leꞌa Epafras nyuꞌno ladna bega no bexa ndencho gezh Laodicea nsea gezh Hierápolis. 14 Leꞌa Luc xa nak doctor no amig ten besa nidiꞌizh ndoꞌ bega, no Demas nidiꞌizh ndoꞌ bega.
15 Unidiꞌizh bega sakndoꞌ naꞌ ndoꞌ bexa ndencho Laodicea, bexa no nak xmen Cristo. No unidiꞌizh bega ndoꞌ Ninfas no ndoꞌ be xmen Cristo nzhealbe ta lid xa. 16 Leꞌa gor na mtayoꞌol bega git ndee, cha btuꞌub bega‑yá ndoꞌ bexa nak xmen Cristo gezh Laodicea, ndontsa no bexa goꞌol‑a. Cha no bega goꞌol git mtuꞌub naꞌ ndoꞌ bexa Laodicea wa. 17 Gud bega ndoꞌ Arquipo utsin gun xa tiꞌin msaꞌa Cristo gun xa.
18 Leꞌa naꞌ ndee Pabl nkeꞌa naꞌ be letr ndee yaꞌa naꞌ, ta nidiꞌizh naꞌ ndoꞌ bega. Lá yalad bega leꞌa naꞌ nkea litgiꞌib. Nat naꞌab naꞌ ndoꞌ Dios uzhebpa utsin gunno xa bega. Lika gak‑a.