11
Jesús uyote Jerusalén
(Mt. 21:1-11; Lc. 19:28-40; Jn. 12:12-19)
Leꞌa ngol gor nsalayaꞌ gax bexa wa Jerusalén, gax sa nde gezh Betfagé nsea gezh Betania, sa nsob Bet Olivo, leꞌa Jesús cha mtuꞌub top be xmen na, ndab xa:
—Waꞌ bega len gezh nde ndoꞌ ndee. Leꞌa toꞌo gezh baꞌ iniꞌí bega nsoꞌ nchii dub burr tuzh naꞌan ton gol sob tsoꞌo na. Cha bxaꞌak bega ma, goꞌo bega ma sa ndee. Leꞌa tal ton inabdiꞌizh ná xtaꞌan ngi nxaꞌak bega ma, cha gab bega: “Leꞌa Mech guntiꞌin ma dub xlaꞌal, cha yakka cuent ma.”
Weꞌe leꞌa be xmen Jesús wa cha nchaꞌbe. Cha mzheal bexa burr tuzh wa nsoꞌ nchii toꞌo nes sa wa, cha mxaꞌak bexa ma.
Leꞌa pla bexa nde sa wa unabdiꞌizh ndoꞌ bexa, ndab xa:
—¿Xtaꞌan ngi nxaꞌak bega burr baꞌ zha?
Weꞌe leꞌa be xmen Jesús ukaꞌab ndab ndoꞌ bexa wa laktsa ndab Jesús gab bexa. Leꞌa bexa cha naꞌanta xteꞌe ngabbe. Cha mbiꞌi bexa burr wa wats Jesús. Cha mxoꞌob bexa dubga xab bexa tsoꞌo ma, cha usob Jesús tsoꞌo ma. No kwaꞌad be men mte be lad nbix bexa ndoꞌ nes sa isea ma. No ncho bexa ulobtoꞌog be xos ya gin, cha mte bexa‑yá nes wa.
Leꞌa be men nchaꞌbe ned ndoꞌ Jesús no be men nseabenkea tsoꞌo Jesús ugeꞌ ndab:
—¡Siꞌil nak xa baꞌ! ¡Dios uzhebpa nlaꞌach xa baꞌ, xa na mtuꞌub Dios Xa Nibeꞌe! 10 ¡No nkeseano Dios xa baꞌ, leꞌa xa inibeꞌe lak unibeꞌe David xus beuna! ¡Siꞌil nak Dios nsob gaꞌap!
11 Leꞌa gor na uyote Jesús len gezh Jerusalén, cha nchaꞌa xa sa nde niꞌi ten Dios. Cha mwiꞌi Jesús gangeak ndoꞌ itea be ta ncho sa wa. Leꞌa gor wa yá uzhela, ta weꞌe nseaꞌ Jesús gezh Betania no isatibtop be xmen xa.
Jesús uteyo dub ya higo naꞌanpa nsoꞌ ngus ndoꞌ na
(Mt. 21:18-19)
12 Ngol stubtsa wizh leꞌa bexa wa utoꞌo gezh Betania nchaꞌagal bexa Jerusalén. Leꞌa nes wa leꞌa Jesús ndanna. 13 Cha sitta naꞌ xa nsob dub ya higo nsoꞌ la. Cha utoꞌo Jesús nchaꞌwiꞌi naga lid no ngus nsoꞌ ndoꞌ ya wa. Parea naꞌanpa izheal xa ngus, ndi latsa nsoꞌ ndoꞌ‑yá, leꞌa ta wa naꞌanpa tiemp ten ngus higo wa. 14 Cha ndab Jesús ndoꞌ ya wa:
—Idub isob lu naꞌantapa isoꞌ ngus gaw men ndoꞌ lu.
Leꞌa be xmen Jesús mbiꞌín ta li ndab Jesús ndoꞌ ya wa.
Jesús ulantuꞌub bexa tale ten niꞌi ten Dios
(Mt. 21:12-17; Lc. 19:45-48; Jn. 2:13-22)
15 Leꞌa gor na ulayaꞌ bexa Jerusalén, cha nchaꞌa Jesús sa nde niꞌi ten Dios. Cha usaxan ngontuꞌub xa bexa nadoꞌotiꞌix taꞌa sa wa. No mtixte xa be mes ten bexa ntil be med, no be yaxil ten bexa ndiꞌibudoꞌo be palom. 16 Cha lá ulaꞌata Jesús itidno be men be taꞌa tale ten niꞌi ten Dios. 17 Weꞌe usaxan xa nluu xa be men, ndab xa:
—¿Lá iniꞌí bega zha xteꞌe nkeaniꞌi diꞌizh ten Dios? Ndab Dios: “Leꞌa lid naꞌ isaleaꞌ dub sa ndadiꞌizhno be men naꞌ, bexa ncho idub ndoꞌ gizhliyo.” Ná leꞌa bego ndi ndanno‑yá cuent dub geꞌloꞌo ten waꞌan.
18 Leꞌa gor na mbiꞌín be mech ten ley no be uleꞌay nibeꞌe ta li ndab Jesús, cha usaxan nkwaꞌan bexa ná xteꞌe gut bexa Jesús. Ná leꞌa iteata be men ndanseana be ta nluu Jesús, ta weꞌe mzheb bexa nsak wa. 19 Leꞌa ngol gor yá uzhe, leꞌa Jesús cha utoꞌo gezh wa.
Ya higo uteyo Jesús wa ubid
(Mt. 21:19-22)
20 Ngok stubtsa wizh tempran nsatidgal Jesús no be xmen xa gax sa nsob ya higo wa. Weꞌe uniꞌí bexa leꞌa ta wa ubidla gast itea loꞌ‑yá. 21 Weꞌe leꞌa Pedr mtseꞌa ladna ta ndab Jesús ndoꞌ ya wa. Cha ndab Pedr ndoꞌ Jesús:
—Mech, bwiꞌi ga leꞌa ya higo na ndab go ndoꞌ na yá naꞌantapa usaꞌa ngus wa, yá ubidla.
22 Leꞌa Jesús cha ndab:
—Bgeꞌ ladna bega Dios. 23 Leꞌa naꞌ gáp ndoꞌ bega leꞌa tal ton gab ndoꞌ bet ndee: “Utatsob, waꞌ len nitsdoꞌo”, cha naꞌanpa igan ladna xa ta wa, ndi gungea ladna xa ta li ndab xa wa, leꞌa ta wa sakka. 24 Ta weꞌe ndáp naꞌ ndoꞌ bego, leꞌa itea ta inab bega ndoꞌ Dios, bingeatsa ladna bega‑yá, leꞌa Dios saꞌaka ta wa. 25 Leꞌa gor na ndadiꞌizhno bega Dios, bingeꞌ ladna bega ndoꞌ tal ton xteꞌe mbinno bega, ndontsa no Dios Xus beuna nsob gibeꞌa sungeꞌ ladna ke ten bega. 26 Ná tal leꞌa bega lá gungeꞌ ladna ndoꞌ be men ugap ndanno bega wa, leꞌa Dios Xus beuna nsob gibeꞌa noga naꞌanpa gungeꞌ ladna be ke ten bega.
Jesús lá ngab ton mtuꞌub Jesús
(Mt. 21:23-27; Lc. 20:1-8)
27 Leꞌa gor na mlanseagal bexa Jerusalén, cha nchaꞌa Jesús sa nde niꞌi ten Dios. Weꞌe leꞌa be mech ten ley no be uleꞌay nibeꞌe no bexa gox nsak ulen wats Jesús. 28 Leꞌa bexa wa cha unabdiꞌizh ndoꞌ Jesús ndab bexa:
—¿Ton ulaxoꞌob lu gun lu be ta wa zha? ¿Nati ton mtuꞌub lu gun lu ta wa?
29 Leꞌa Jesús cha ukaꞌab ndab:
—Leꞌa naꞌ no inabdiꞌizh dub taꞌa ndoꞌ bega. Tal leꞌa bega ikaꞌab, weꞌe no naꞌ gáp ná ton ulaxoꞌob naꞌ li gun naꞌ. 30 ¿Ton mtuꞌub Juan ulaleaꞌ Juan be men zha? ¿Dios nati dub men? ¡Gud bega‑yá!
31 Leꞌa bexa cha ndab ndoꞌ be ltsaꞌa na:
—Tal leꞌa beuna gab leꞌa Dios leꞌaka mtuꞌub Juan, leꞌa Jesús inabdiꞌizh ná xtaꞌan lá ngungea ladna beuna xa. 32 Parea lá yoo gan gab beuna leꞌa Juan dub men mtuꞌub.
Nzheb bexa gab bexa ta wa, geal leꞌa itea be men mbingea ladna leꞌa Juan dub profet mtuꞌub Dios. 33 Ta weꞌe ndab bexa ndoꞌ Jesús:
—Leꞌa besa lá iniꞌí ton mtuꞌub Juan.
Leꞌa Jesús cha noga ndab:
—Naꞌ noga lá gáp ton ulaxoꞌob naꞌ gun naꞌ be ta ndee.