13
Jesús ndab leꞌa niꞌi ten Dios wa ilate
(Mt. 24:1-2; Lc. 21:5-6)
Leꞌa gor utoꞌo Jesús tale ten niꞌi ten Dios, leꞌa dub xmen xa ndab:
—Mech, bwiꞌi go be niꞌi chul ndee no be geꞌ ubiꞌi nakchaꞌaw niꞌi ten Dios ndee.
Leꞌa Jesús cha ndab:
—Leꞌa gal dub wizh leꞌa be niꞌi lbaꞌa naꞌ lu baꞌ ilate, gast ni stub geꞌ baꞌ lá kwiꞌibta tsoꞌo ltsaꞌa na.
Be ta yoo zha yamer idub tiemp ndee
(Mt. 24:3-28; Lc. 21:7-24; 17:22-24)
Cha nchaꞌa bexa Bet Olivo, sa nluxeꞌa niꞌi ten Dios, cha usob Jesús. Weꞌe leꞌa nabtsa Pedr no Jacob no Juan no Ndres unabdiꞌizh ndoꞌ Jesús, ndab bexa:
—Gud ga, ¿pol gak be ta li ndab go wa zha? ¿No xteꞌe iniꞌí besa zha na yamer gak‑a?
Leꞌa Jesús cha ukaꞌab ndab:
—Gop bega cuent ndontsa naꞌan ton ukwiꞌinno bega. Leꞌa kwaꞌad be men ilen gab leꞌa xa nak Cristo xa mtuꞌub Dios, ukwiꞌinno bexa kwaꞌad be men.
’Leꞌa gor na goꞌón bega ncho guerr be sa sit no be sa gax, lá yuꞌ ladna bega. Leꞌa ta wa nsabndoꞌka yoo, ná leꞌa zha wa biseata gal be wizh lult. Leꞌa gal zha wa kuyo nacion no stubga nacion. No leꞌa xmen dub xa nibeꞌe kuyono be xmen stubga xa nibeꞌe. No sian sa gak be xoꞌo ubiꞌi. No yoo win nsea uzheꞌeb kwesaxaꞌach be men. Leꞌa be ta ndee wa pen isobxanma be gealkweaꞌ ilen wa.
’No blaꞌach bega leꞌaka bega, leꞌa be men yun cuent bega ndoꞌ bexa nibeꞌe ten bexa, no kin bexa bega len be niꞌi sa nzhealbe bexa judio. Leꞌa bexa yun cuent bega ndoꞌ bexa naktiꞌin ubiꞌi no ndoꞌ bexa nibeꞌe, cha usake xa bega ke na nak bega xmen naꞌ. Leꞌa gor weꞌe sak gudiꞌizh bega cuent ten naꞌ ndoꞌ bexa wa. 10 Parea leꞌa diꞌizh wen ten Dios nsabndoꞌ nedka iteꞌachso idub nax ndoꞌ gizhliyo. 11 Leꞌa zha na isen bexa bega no yun bexa cuent bega, lá yuꞌ ladna bega xteꞌe ikaꞌab bega, leꞌa gor wa leꞌa Dios saꞌaka diꞌizh iníꞌi bega. Leꞌa ta wa naꞌanpa bego iníꞌi, leꞌa ta wa Espíritu ten Dios iníꞌi. 12 Leꞌa zha wa ncho be men leꞌaka wit na yun cuent gat xa ke ndangea ladna xa naꞌ. No nchoga bexa liga yun cuent leꞌaka xin na. No ncho bexa gakloo ndoꞌ leꞌaka xus xa gast gut bexa xus xa. 13 No itea men ixeeno ladna bega ke na nak bega xmen naꞌ. Parea leꞌa tal ton bega uxik ndoꞌ be gealkweaꞌ wa no bi ngeꞌka ladna bega naꞌ, leꞌa bega wa gap gealnaban ndoꞌ Dios.
14 ’Leꞌa profet Daniel mkeꞌa leꞌa gal zha yoo dub ta uzhebpa ugap no bzhiꞌik len niꞌi ten Dios, sa lá nsabndoꞌ yoo‑yá (leꞌa xa ndoꞌol ta ndee nsabndoꞌ yakbeꞌena‑yá). Leꞌa gal zha iniꞌí bega ta wa, weꞌe leꞌa bexa ndencho Judea ndee nsabndoꞌ uxoꞌonbe yaꞌbe bexa be geꞌe ubiꞌi. 15 Leꞌa be men ndiꞌib gek lid na wa ni lá igen koꞌo be ta ten na len lid na. 16 Leꞌa bexa ndeyun tiꞌin geꞌe ni lá nsabndoꞌ yachta ilenyoꞌo be xab na. 17 Leꞌa gal zha wa uzhebpa kweaꞌ itid be xagots nsoꞌno meꞌed no be xagots ndap medoꞌo. 18 Unab bega ndoꞌ Dios, ndontsa leꞌa tiemp uxoꞌon bega wa naꞌanpa gal tiemp kwal. 19 Leꞌa be wizh weꞌe yoo dub gealkweaꞌ siꞌil, dub ta nunk gol yoꞌo zha mbindeꞌeta Dios gizhliyo, no ni lá yoota‑yá stub biaj. 20 Tal leꞌa Dios ulaꞌa sian wizh yoo ta uzheꞌeb wa, leꞌa be men stea gat. Parea lá ulaꞌa Dios yoo sian wizh wa, geal leꞌa xa nlats ladna bexa mti xa.
21 ’Weꞌe leꞌa tal ton gab ndoꞌ bega: “Bwiꞌi bego, leꞌa xa ndee Cristo”, no tal gab xa: “Unaꞌ bego, leꞌa xa baꞌ Cristo”, lá gungea ladna bega ta wa. 22 Leꞌa kwaꞌad bexa ukwiꞌin ilen gab leꞌa nak Cristo, no ilen bexa ukwiꞌin gab leꞌa ndadiꞌizh sakndoꞌ Dios. Leꞌa bexa wa no gun sian taꞌa yanseana be men, ndontsa ukwiꞌinno bexa be men. No ukwaꞌan bexa xteꞌe ukwiꞌinno bexa bexa mti Dios. 23 Blaꞌach bega, leꞌa naꞌ yá ndáp nedla ta ndee ndoꞌ bega.
Xteꞌe ilengal Jesús Xa Myak Men Ndoꞌ Gizhliyo
(Mt. 24:29-35,42-44; Lc. 21:25-36)
24 ’Parea leꞌa be wizh wa, zha na yá mtea be gealkweaꞌ wa, leꞌa ndoꞌ wizh ikaw, leꞌa mbeꞌe yá lá usuta xeꞌa. 25 Leꞌa be mbeal ndiꞌib gaꞌap baꞌ ilate, no gast idub gibeꞌa iwiꞌin. 26 Leꞌa zha weꞌe iniꞌí be men leꞌa naꞌ, Xa Myak Men Ndoꞌ Gizhliyo, ilennogal juers ten Dios lat xkaw no dub xeꞌa siꞌil. 27 Cha utuꞌub naꞌ be angel ten naꞌ yunjunt bexa mti Dios itea lad ndoꞌ gizhliyo, gast sa mas sit ndoꞌ gizhliyo no sa mas sit gibeꞌa baꞌ.
28 ’Bwiꞌi bego lak nak be ya higo. Leꞌa zha na nxich be ya wa, leꞌa bego uniꞌíka leꞌa tiemp bigi yá gal. 29 No liga leꞌa zha na naꞌ bega ncho be ta mbidiꞌizh naꞌ ndee wa, weꞌe iniꞌí bega leꞌa naꞌ ndee yamer ilengal. 30 Leꞌa naꞌ gáp ndoꞌ bega leꞌa itea be ta ndee itid zha na biseata gat be men ncho gal zha wa. 31 Leꞌa gibeꞌa no gizhliyo initndoꞌ, parea leꞌa ta ndáp naꞌ ndee naꞌanpa initndoꞌ.
32 ’Parea naꞌan ton iniꞌí xá wizh na‑yá no xá gor yoo be ta ndee. Ni be angel ncho gibeꞌa ni naꞌ xa nak Xin Dios lá iní ta wa. Nabtsa Tad Dios uniꞌí ná pol yoo‑yá.
33 ’Ta weꞌe list ute bega no blaꞌach bega no bidiꞌizhno bega Dios, leꞌa bega lá iniꞌí pol yoo be ta ndee. 34 Leꞌa ta wa cuent dub xabgiꞌi ikaꞌan yaꞌ sit. Leꞌa gor na nlaꞌa xa lid xa, ndab xa ndoꞌ be xmos xa: “Kadga dub bega bin bega tiꞌin ndáp naꞌ.” No ndab xa ndoꞌ xa nlaꞌach toꞌo puert wa uzheꞌeb list isoꞌ xa wa. 35 Li list ute bega leꞌa bega lá iniꞌí xá gor ilen xwan niꞌi wa, ga ilen xa gor uzhe, nate utol teꞌal, nate gor nbezh boy, nate gor ngotla xeꞌa. 36 Li gak bega ndontsa guniꞌi xá gor itanchaꞌ xa, lá gaꞌigaꞌa bega ndeyats bega. 37 Leꞌa ta ndáp naꞌ ndoꞌ bego wa, leꞌa ta wa ndáp naꞌ ndoꞌ itea be men: list ute bega.