3
Jesús myunyakna dub xabgiꞌi ubidya dub yaꞌa na
(Mt. 12:9-14; Lc. 6:6-11)
Leꞌa stub wizh uyoꞌo Jesús len niꞌi sa nzhealbe bexa judio gezh wa. Leꞌa sa wa nsob dub xabgiꞌi ubidya dub yaꞌa na. Weꞌe leꞌa ncho bexa ndeulaꞌach naga syunyakna Jesús xa gizh wa wizh neꞌe be men, ndontsa ta weꞌetsa usake bexa Jesús. Leꞌa Jesús cha ndab ndoꞌ xa gizh yaꞌa na wa:
—Gosoꞌ, cha usoꞌ tlaw ndee.
Leꞌa Jesús cha ndab ndoꞌ be men wa:
—¿Leꞌa wizh neꞌe beuna nsabndoꞌ gun beuna ta wen nati gun beuna ta ugap? ¿Gakno beuna dub xa nati ulaꞌa beuna gat xa?
Ná leꞌa be men wa ni lá ikaꞌabbe. Weꞌe leꞌa Jesús ndakloo mwiꞌi ndoꞌ be men nde gangeak, cha uban myoꞌo ladna Jesús tant ngud nak ladoꞌo bexa. Cha ndab Jesús ndoꞌ xa na gizh yaꞌa na wa:
—Bkea yaꞌa lu.
Leꞌa xa wa cha mkea yaꞌa na, cha uxax myakna‑yá. Leꞌa bexa fariseo cha nseaꞌbe, cha mzhealbe bexa nsea be xmen Herodes, mbidiꞌizh bexa ná xteꞌe gun bexa gan gat Jesús.
Be men kwaꞌad nde toꞌo lagun
Leꞌa Jesús cha nchaꞌagal toꞌo lagun nsea be xmen xa. Weꞌe kwaꞌad bexa Galilea usankea tsoꞌo Jesús. Leꞌa gor na mbiꞌín be men xteꞌe mbidiꞌizh Jesús nsea xteꞌe myunyakna Jesús be men, weꞌe kwaꞌadpa bexa ulayaꞌ wats Jesús, bexa utoꞌo Jerusalén nsea distrit Judea nsea distrit Idumea nsea stub toꞌo yowbeꞌe Jordán nsea gezh Tiro no gezh Sidón. Cha ndab Jesús ndoꞌ be xmen na:
—List uteno bega dub barco, ndontsa lá kidko be men naꞌ.
10 Leꞌa Jesús myunyaklana kwaꞌad be men, ta weꞌe itea bexa gizh nsiꞌi be ltsaꞌa na, ndontsa ugal bexa masa xab Jesús. 11 Leꞌa be men ncho mbi bxin len ladoꞌo na wa, gor uniꞌí bexa Jesús cha msaxib bexa ndoꞌ Jesús, ugeꞌ ndab be mbi bxin wa:
—¡Go nak Xin Dios!
12 Ná leꞌa Jesús cha uzheꞌeb uteyo be mbi bxin, ndontsa lá gab be mbi bxin ton nak Jesús.
Jesús mti isatibtop be xmen na
(Mt. 10:1-4; Lc. 6:12-16)
13 Tsoꞌo wa leꞌa Jesús ukea dub bet, cha utezh xa bexa mti xa. Leꞌa bexa wa cha ulayaꞌ wats Jesús. 14 Cha ndab Jesús ndoꞌ isatibtop bexa wa:
—Leꞌa bega gak xa ikeseano naꞌ nsea bexa utuꞌub naꞌ yaꞌbe uluu be diꞌizh ten Dios ndoꞌ be men. 15 Nat leꞌa bega gap diꞌizh yunyakna men gizh no kontuꞌub bega be mbi bxin.
16 Leꞌa bexa wa lndeꞌe nsaleaꞌ: Simón xa msaleaꞌ Jesús Pedr, 17 nsea Jacob no Juan wit Jacob be xin Zebedeo (Jesús msaleaꞌ itop wit xa wa “Boanerges”, dub diꞌizh gab: cuent níꞌi usiꞌi). 18 Nsea Ndres, nsea Julip, nsea Bartol, nsea Mateo, nsea Tomás, nsea Jacob xin Alfeo, nsea Tadeo, nsea Simón xa partid Caná, 19 nsea Judas Iscariot, xa na leꞌa myun cuent Jesús tsoꞌo wa. Leꞌa bexa wa cha uyoꞌo len dub niꞌi.
Ndab be men leꞌa Jesús ndap juers ten maxuꞌu
(Mt. 12:22-32; Lc. 11:14-23; 12:10)
20 Weꞌe leꞌa kwaꞌad be men ulen gast ni lá yoo gan gaw Jesús nsea be xmen xa. 21 Leꞌa gor na mbiꞌín xnaꞌa Jesús nsea be wit Jesús leꞌa be men ndadiꞌizh leꞌa Jesús myak tont, weꞌe cha utoꞌo bexa nchaꞌyoꞌo bexa Jesús.
22 Leꞌa sa wa ndebe pla mech ten ley utoꞌo Jerusalén. Leꞌa bexa wa ndab:
—Leꞌa Jesús ndap Beelzebú maxuꞌu na nibeꞌe be mbi bxin. Juers weꞌe ngontuꞌub Jesús be mbi bxin wa.
23 Leꞌa Jesús cha utezh bexa wa, cha ndab xa:
—¿Syoꞌo gan kontuꞌub dub maxuꞌu leꞌaka maxuꞌu zha? 24 Tal be xmen dub xa nibeꞌe yak top partid, cha bi leꞌakaga bexa kuyo, leꞌa bexa wa yá naꞌantapa gak juertbe. 25 No tal be men ncho dub niꞌi bi leꞌakaga kuyobe, leꞌa bexa wa iteltsaꞌabe. 26 No liga tal leꞌa maxuꞌu kuyono leꞌaka be mbi bxin ten na, leꞌa maxuꞌu wa lá yoota gan gak juert, no cha snitndoꞌ maxuꞌu.
27 ’No naꞌan ton gun gan yate len lid dub xabgiꞌi juert kowaꞌan be taꞌa len niꞌi, tal leꞌa xa lid ned uxi xabgiꞌi wa. Lima syoꞌo gan kowaꞌan xa be taꞌa len lid xa juert wa.
28 ’Leꞌa naꞌ gáp ndoꞌ bega leꞌa itea be ta kweaꞌ níꞌi be men no iteata be ta ugap ndun bexa, leꞌa Dios sungeꞌka ladna ta wa. 29 Ná leꞌa tal ton inisi Espíritu ten Dios, leꞌa Dios lá gungeꞌ ladna ke wa, leꞌa ta wa dub ke nunk lá yuꞌuta.
30 Leꞌa ta wa ndab Jesús geal leꞌa be mech ten ley ndab leꞌa Jesús ndap dub mbi bxin.
Xnaꞌa Jesús no be wit xa nlad iniꞌí xa
(Mt. 12:46-50; Lc. 8:19-21)
31 Weꞌe leꞌa xnaꞌa Jesús nsea be wit Jesús ulen, cha ute bexa tsoꞌo juertsa. Cha mtuꞌub bexa dub men nchaꞌtezh Jesús. 32 Leꞌa bexa nde wats Jesús cha ndab ndoꞌ xa:
—Leꞌa xnaꞌa go nsea be wit go nde tsoꞌo juer ndee, nkwaꞌan bexa go.
33 Leꞌa Jesús cha ukaꞌab ndab:
—Leꞌa naꞌ gáp ndoꞌ bego ná ton xa na ta ugeaka nak xnaꞌa naꞌ nsea be wit naꞌ.
34 Weꞌe cha mwiꞌi Jesús ndoꞌ bexa ndebe sa wa. Cha ndab xa:
—Leꞌa bega nde ndee nak xnaꞌa naꞌ no wit naꞌ. 35 Leꞌa itea bexa ndun lak nlad Dios, leꞌa bexa wa nak cuent wit naꞌ no bsan naꞌ no xnaꞌa naꞌ.