8
Jesús mgaw dub dap mil men
(Mt. 15:32-39)
Ngol dub wizh leꞌa be men kwaꞌadpa mzhealbe wats Jesús, ná leꞌa bexa lá ndap ta gaw na. Ngol gor leꞌa Jesús cha utezh be xmen na, cha ndab xa:
—Naꞌ nlats ladna be men ndee, leꞌa bexa wizh nyonla nde wats naꞌ, ná leꞌa bexa lá ndapta ta gaw na. Tal naꞌ utuꞌub bexa lbaꞌatsa lá gaw bexa, nchaꞌa bexa lá uxik ilanseaꞌ ta lid na, leꞌa ncho xa baꞌ sit utoꞌo.
Leꞌa be xmen Jesús cha ndab:
—¿Pa izheal beuna pan gaw dub lbaꞌata men baꞌ zha? Leꞌa sa ndee sit nde be gezh.
Leꞌa Jesús cha unabdiꞌizh ndab ndoꞌ bexa:
—¿Plo pan noꞌo bega zha?
Leꞌa bexa cha ndab:
—Sgaꞌad pan.
Weꞌe leꞌa Jesús cha ndab ndoꞌ be men kwaꞌad wa kwe bexa ndoꞌ yo. Cha usen xa isagaꞌad pan wa, cha msaꞌa xa xno ndoꞌ Dios. Cha uleꞌa xa be pan wa sian bleꞌa, cha msaꞌa xa‑yá ndoꞌ be xmen xa, utseꞌa bexa‑yá ndoꞌ be men. No stapla be mbeal byux ndap bexa usen Jesús, msaꞌa Jesús xno ndoꞌ Dios. Cha unibeꞌe xa ndoꞌ be xmen xa utseꞌa‑yá ndoꞌ be men wa. Leꞌa be men wa udaw gast plo mzhea bexa. Cha mteleꞌe bexa sgaꞌad zhum byux be ta myaꞌan sobr. Leꞌa bexa udaw wa pa dap mil. Leꞌa Jesús cha ndab ndoꞌ bexa wa yaꞌbe bexa. 10 Cha ukea xa ndoꞌ dub barco nsea be xmen xa nchaꞌa bexa distrit Dalmanuta.
Bexa fariseo unab dub ta uluu ton mtuꞌub Jesús
(Mt. 16:1-4; Lc. 12:54-56)
11 Leꞌa sa wa ulen pla bexa fariseo wats Jesús. Cha usaxan bexa ndadiꞌizhno bexa Jesús, nlad bexa gun bexa preb Jesús, ndab bexa ndoꞌ Jesús:
—Leꞌa besa nlad gun ga dub ta uluu leꞌa ga Dioska mtuꞌub.
12 Leꞌa Jesús cha mgaꞌa ladna, cha ndab xa:
—¿Xtaꞌan nlad be men ncho nat dub ta uluu ton nak naꞌ? Leꞌa naꞌ gáp leꞌa bega naꞌanpa iniꞌí ta nab bega wa.
13 Weꞌe leꞌa Jesús cha mlaꞌa bexa. Cha ukea Jesús ndoꞌ barco wa nsea be xmen xa, nchaꞌbe bexa stub toꞌo nits.
Levadur ten bexa fariseo nsea Herodes
(Mt. 16:5-12)
14 Leꞌa be xmen Jesús myalad ngoꞌo pan gaw bexa. Dubtsa pan noꞌo bexa len barco wa. 15 Leꞌa Jesús ndab ndoꞌ bexa:
—Blaꞌach bego, uzhebpa gop bega cuent nsea levadur ten bexa fariseo no levadur ten Herodes.
16 Leꞌa bexa wa cha ndabbe ndoꞌ be ltsaꞌa na:
—Li ndab xa geal leꞌa beuna lá ngoꞌo pan.
17 Leꞌa Jesús cha mgenna ta li ndab bexa wa, cha ndab Jesús:
—¿Xtaꞌan ndeyadiꞌizh bega leꞌa bega lá noꞌo pan zha? ¿Bi lá nyakbeꞌena bega ta nluu naꞌ zha? ¿No bi ngud nak ladoꞌo bega zha? 18 ¿Lá naꞌ ngusndoꞌ bega zha? ¿No ni lá ndoꞌón nchaꞌ bega zha? ¿No ni lá ntseꞌa ladna bega ta li mbin naꞌ wa zha? 19 Leꞌa zha na msa naꞌ gaꞌaytsa pan udaw dub gaꞌay mil xabgiꞌi wa, ¿plo zhum ta myaꞌan sobr mteleꞌe bega zha?
Cha ndab bexa:
—Stibtop zhum‑a.
20 Leꞌa Jesús cha ndab:
—No gor na msa naꞌ dub gaꞌadtsa pan udaw dub dap mil men, ¿plo zhum ta myaꞌan sobr mteleꞌe bega zha weꞌe zha?
Cha ndab bexa:
—Sgaꞌad zhum‑a.
21 Cha ndab Jesús:
—¿Ni bi lá nyakbeꞌena bega zha?
Jesús myunyakna dub xa lá naꞌ gezh Betsaida
22 Leꞌa gor ulayaꞌ Jesús gezh Betsaida, weꞌe leꞌa pla be men ulenno dub xabgiꞌi lá naꞌ. Cha unab bexa ndoꞌ Jesús ugal Jesús ngusndoꞌ xa ndontsa yakna xa. 23 Leꞌa Jesús cha usen yaꞌa xa lá naꞌ wa, uloꞌo Jesús xa dub lad toꞌo gezh. Cha mchukko Jesús ngusndoꞌ xa no mxoꞌob Jesús yaꞌa na tsoꞌo ngusndoꞌ xa wa. Cha ndab Jesús:
—¿Naꞌla lu nat zha?
24 Leꞌa xa wa cha mwiꞌi ndab:
—Naꞌ naꞌla be men cuenttsa be ya ndesea.
25 Leꞌa Jesús cha mxoꞌob yaꞌa na tsoꞌo ngusndoꞌ xa stub biaj, cha myakna‑yá. No ndon wenla mnaꞌ xa itea be taꞌa. 26 Weꞌe leꞌa Jesús cha mtuꞌub xa yaꞌ xa ta lid xa, ndab Jesús:
—Lá itid lu len gezh baꞌ, no ni naꞌan ton ndoꞌ ná gudiꞌizh lu‑yá toꞌo gezh baꞌ.
Pedr ndab leꞌa Jesús nak Cristo
(Mt. 16:13-20; Lc. 9:18-21)
27 Tsoꞌo wa leꞌa Jesús utoꞌo sa wa nsea be xmen xa. Nchaꞌbe bexa be gezh nde gax Cesarea Filipo. Leꞌa nes nchaꞌbe bexa leꞌa Jesús unabdiꞌizh ndoꞌ be xmen xa, ndab xa:
—¿Xteꞌe ndab be men ton nak naꞌ zha?
28 Leꞌa bexa cha ukaꞌab ndab bexa:
—Leꞌa ncho be men ndab leꞌa go nak Juan xa ulaleaꞌ be men. No ncho bexa ndab leꞌa go nak profet Elí. No nchoga bexa ndab leꞌa ga nak stub profet xaꞌaga.
29 Weꞌe leꞌa Jesús cha ndab:
—¿Bego zha xteꞌe gab ton nak naꞌ?
Leꞌa Pedr cha ukaꞌab ndab:
—Leꞌa go nak Cristo, xa mtuꞌub Dios.
30 Parea leꞌa Jesús cha ndab ndoꞌ bexa:
—Lá gudiꞌizh bega ton nak naꞌ ndoꞌ be men.
Jesús mbidiꞌizh leꞌa gat
(Mt. 16:21-28; Lc. 9:22-27)
31 Weꞌe leꞌa Jesús cha usaxan nluu bexa, ndab xa:
—Leꞌa naꞌ, Xa Myak Men Ndoꞌ Gizhliyo, nsabndoꞌka iní naꞌ sian gealkweaꞌ. Leꞌa bexa gox nsak no be uleꞌay nibeꞌe no be mech ten ley uxelad naꞌ. No gut bexa naꞌ, ná leꞌa gal wizh yon leꞌa naꞌ iban ndoꞌ gealgut.
32 Li uyaꞌal mbidiꞌizh Jesús leꞌa xa gat. Weꞌe leꞌa Pedr cha mbiꞌi Jesús dub lad, cha uteyo Pedr xa, ndab Pedr:
—¡Naꞌanpa li gak ta wa!
33 Leꞌa Jesús cha mgeaksoꞌ mwiꞌi ndoꞌ be xmen na, cha uteyo xa Pedr, ndab xa:
—Utatsoꞌ wats naꞌ, leꞌa lu ndadiꞌizh cuent maxuꞌu. Leꞌa lu lá ndanbeꞌe lak ndanbeꞌe Dios, leꞌa lu ndi ndanbeꞌe lak ndanbeꞌe be mentsa.
34 Weꞌe leꞌa Jesús cha utezh be xmen na nsea kwaꞌad be men xaꞌaga. Cha ndab Jesús:
—Tal ton nlad isankea tsoꞌo naꞌ, nsabndoꞌ ulaꞌa xa iteanak be ta nlad xa, cha goꞌo xa cruz ten xa, cha isankea xa tsoꞌo naꞌ, guniꞌi xtaꞌan gunno be men xa. 35 Leꞌa tal ton ukwaꞌan xteꞌe wen yoo xa, leꞌa xa wa ndi gun perdid gealnaban ten na ndoꞌ Dios. Ná leꞌa tal ton gat ta na nak xa xmen naꞌ no ta na ndangea ladna xa diꞌizh wen ten Dios, leꞌa xa wa gap gealnaban ndoꞌ Dios. 36 Leꞌa tal dub men ndap iteanak be ta ncho ndoꞌ gizhliyo ndee, cha gak perdid gealnaban ten xa ndoꞌ Dios, ¿xtiꞌin be ta sian ndap xa wa zha? 37 Leꞌa ta wa naꞌanpa ugal isiꞌi xa gealnaban ten xa. 38 Tal ton idono ladna naꞌ nsea diꞌizh ten naꞌ ndoꞌ be men ugap ncho tiemp nat, leꞌa naꞌ, Xa Myak Men Ndoꞌ Gizhliyo, noga idono ladna xa wa, gal wizh ilenno naꞌ xeꞌa siꞌil ten Dios Xus naꞌ no be angel ten Dios.