11
Gulguiꞌhnn ziga nin ruꞌnnahn laasii naꞌh ruꞌnnahn ziga naa xcweenta Jesucristu.
Xcweenta ziga nahpa guunn raꞌ gunnaꞌh laꞌn xquidoꞌ Dxiohs
Bwiitsi raꞌn, riahxi lastoꞌn pur laꞌhtu laasii guillii-guillii riagannahstoꞌ tu naꞌh nee zeezahnee za tu dxyiꞌdxyi raꞌ nin baluꞌyiꞌhn laꞌhtu, per xclaaꞌdzihn gacabwaꞌ tu laꞌh Crixtu naa nin rnabwaꞌ laꞌh raꞌ cada tuhbigah raꞌ ndxiꞌhw, ya ndxiꞌhw naa nin rnabwaꞌ laꞌh gunnaꞌh ziga rnabwaꞌ Dxiohs laꞌh Crixtu. Niꞌchin garaa raꞌ ndxiꞌhw raꞌ nin rñiꞌ xchiꞌdxyi Dxiohs o ziga chin rbwihdxyi-rnaaba raꞌ ba loh Dxiohs nahpa guunn ban llihgayihca ba; sinoon zuziꞌxtuhyyi raꞌ ba laꞌh Crixtu nin rnabwaꞌ laꞌh raꞌ ba. Per ya ziga garaa raꞌ gunnaꞌh raꞌ nin rbwihdxyi-rnaaba loh Dxiohs o rñiꞌ ba xchiꞌdxyi Dxiohs loh stuhbi bwiinn nee llihgayihca gunnaꞌh chi cagasiaꞌhan xtuhyi ba laꞌh nin rnabwaꞌ laꞌh ba, laasii naa ba ziga zi tuhbi gunnaꞌh nin bigah yihca ñiꞌh. Ya sidela laꞌh tuhbi gunnaꞌh ayi gudziiꞌba ba xpaayii ba yihca ba mejor guigah yihca ba; ya sidela gatuhyi loh gunnaꞌh pur nin guigah yihca ba, pwihsi mejor gudziiꞌba xpaayii ba yihca ba. Ya ziga ndxiꞌhw raꞌ ayi nuu guzoꞌba ba llumbrehyi yihca ba o xilla stuhbi cohsa, laasii ndxiꞌhw naa xtuhxa Dxiohs cun llaꞌñih xteenn Ñiꞌh, ya gunnaꞌh raꞌ naa ziga llaꞌñih xteenn raꞌ ndxiꞌhw. Pwihsi chin gulahchixchih Dxiohs laꞌh ndxiꞌhw ayi biinloh ndxiꞌhw tihxi gunnaꞌh sino que gunnaꞌh biinloh tihxi ndxiꞌhw. Gunnaꞌh biinloh pur laꞌh ndxiꞌhw, per ayi ndxiꞌhw dxiꞌh pur xcweenta gunnaꞌh. 10 Niꞌchin nahpa dxieꞌw yihca gunnaꞌh laꞌn guidoꞌ ziga tuhbi sehn xteenn xquelrnabwaꞌ xteenn ndxiꞌhw pur xcweenta aanjla raꞌ. 11 Per nez loh Dxiohs, nin ndxiꞌhw nee nin gunnaꞌh za ayi nuu guibahan xtuhbi raꞌ ba. 12 Pwihsi sidela laꞌh gunnaꞌh biinloh tihxi ndxiꞌhw, ziꞌchi za nnah laꞌh gunnaꞌh naa nin ruzuh laꞌh tuhbi ndxiꞌhw guidxyiyuh per tuhbi dxiꞌh Dxiohs ruhnnchaꞌyi laꞌh raꞌ bwiinn.
13 Pwihsi laꞌh gahca tu, ¿xa rwaꞌha tu sidela naa bwen chin cwiidxyi-guinaaba tuhbi gunnaꞌh Dxiohs, nee ayi tsiiba baayii yihca raꞌ ba? 14 Pwihsi laꞌh raꞌ nuꞌh nin naa raꞌ nuꞌh bwiinn ndxiꞌhw raꞌ laꞌh gahca nuꞌh rudiꞌhi xtuhyi loh raꞌ nuꞌh ziga chioo duxa dxyichihca raꞌ nuꞌh. 15 Ya ziga gunnaꞌh raꞌ riahxi raꞌ ba naa yihca raꞌ ba ziga nuꞌhla dxyichihca raꞌ ba laasii ziꞌchi gucaꞌha raꞌ ba naa yihca raꞌ ba tin rusieꞌwun yihca raꞌ ba, 16 per sidela chyulla xclaaꞌdzi childxinee dxyiꞌdxyi laꞌh nu cun xcweenta raꞌ dxyiꞌdxyi raꞌ nin cañiꞌn loh tu, nahpa gacabwaꞌ ba nin laꞌh nuꞌh nee nin laꞌh raꞌ ba cun nin laꞌh raꞌ za xpwiinn guidoꞌ Dxiohs ayi chyu nuꞌnbwaꞌ stuhbi costumbre.
Xcweenta ziga ruxiꞌn raꞌ ba loh xchih xteenn Daada Jesucristu
17 Per ya loh dxyiꞌdxyi raꞌ riiꞌ nin cagacaꞌhn loh tu, ayi ru xi guelnasaa cañiꞌn loh tu, laasii chin radiaaꞌha tu laꞌn xquidoꞌ Dxiohs, xlawaaꞌha guunn tu nin naa bwen, sola rutahla tu dziꞌn dxaaba raꞌ, 18 laasii ziga mweer puntu nin naa xcweenta tu, biin dxiaagahn ziga chin radiaaꞌha tu laꞌn guidoꞌ, rlaaꞌha tu loh lasaaꞌ tu rahca tu chiohpa cwaꞌha; nee riachii stoꞌn cayahca squiiꞌ. 19 Per naꞌnnahn nahpa gaca ziꞌca tin gacabwaꞌ tu chyu niꞌca raꞌ nin rucaꞌhpaꞌh stoꞌ raꞌ ñiꞌh laꞌh Dxiohs, chyu niꞌca raꞌ paꞌh lasahca ru loh xtsiꞌn Dxiohs. 20 Niꞌchin chin radiaaꞌha tu o radxaꞌga lasaaꞌ tu, ayi nuu cwih tu loh mweella nin rii guelwahw xchih xteenn Daada Jesucristu, 21 laasii chin laꞌh xchih gurih loh mweella, chiꞌchi tuhbigah raꞌ bwiinn rusiooba raꞌ ba rcaꞌha raꞌ ba xi rahw raꞌ ba. Gaduhbi nin riigah nuhn raꞌ nin cachiaꞌhan pur nin gueꞌdu gahw raꞌ ba, ya snuhn raꞌ ba ya gudahwxaꞌta raꞌ ba hasta guzuhdzi raꞌ ba. 22 ¿Tayi yihdzi tu gahw tu nee guee za tu? o ¿xi naa cabweꞌhe stoꞌ tu xquidoꞌ Dxiohs, niꞌchin nin rusiaꞌhan xtuhyi tu bwiinn nin ayi xi nahpatiiꞌ? ¿Xi niꞌca guiñiꞌn loh tu nnah? ¿Gu guiñiꞌzaꞌcaꞌhn loh tu xcweenta nin ruhnn tu? ¡Gurñah loh tu guiñiꞌzaꞌcaꞌhn loh tu!
Xchih xteenn Daada Jesucristu
(Mt. 26.26‑29; Mr. 14.22‑25; Lc. 22.14‑20)
23 Baluuꞌyi Daada Jesucristu naꞌh laꞌhgahca nin baluꞌyiꞌhn loh tu xcweenta ziga bwiꞌhnn Ñiꞌh guxiin nin gudahwnee Ñiꞌh laꞌh raꞌ xpwiinn Ñiꞌh tuhbi xchih xteenn pascu, guxiin nin gudooꞌ Ñiꞌh, chin gucaꞌha Ñiꞌh pahn, 24 ya chin guyaꞌloh badiꞌhi Ñiꞌh guelzuxchiilli loh Dxiohs, chiꞌchi gudxiꞌzi Ñiꞌh pahn chi ya rahbi Ñiꞌh: “Gulgahw; deeꞌ naa ziga tiꞌxihn nin gutiꞌdxiꞌhn loh guelguhchi xcweenta tu. Squiiꞌ guunn tu tin dxiaganna stoꞌ tu naꞌh.” 25 Ziꞌchi gahca za bwiꞌhnn Ñiꞌh cohpa vihnu chin guluhlla gudahw raꞌ ba, chiꞌchi rahbi Ñiꞌh loh raꞌ xpwiinn Ñiꞌh: “Nin nuu laꞌn cohpa riiꞌ naa ziga rihn nin nuu tiꞌxihn nin guixiꞌhn chin chiinn raꞌ ba naꞌh, tin ziꞌchi gacan tuhbi dxyiꞌdxyi cuubi nin gusiaꞌhan Dxiohs loh raꞌ bwiinn raꞌ nin bagulii Ñiꞌh naa xpwiinn Ñiꞌh. Pwihsi squiiꞌ za guunn tu tin dxiagannastoꞌ tu naꞌh.” 26 Chin gahw tu pahn chi nee chin guee tu nin nuu laꞌn cohpa chi, cayuhnn tu cagaluuꞌyi tu nin bwiꞌhnn Jesucristu chin gudxihlli Ñiꞌh xcweenta raꞌ xtuhlda raꞌ nuꞌh loh cruhzi; pwihsi gulchezahnee xcweenta Ñiꞌh hastayi laꞌn dxyih nin dxiꞌ Ñiꞌh stuhbi.
Xcweenta ziga naa xnehza ziga gaca xchih xteenn Jesucristu
27 Niꞌchin nin rñiꞌn loh tu, chyu chiꞌh zi tuhbi tu nin rahw pahn nee nin reeꞌ za cohpa nin naa xchih xteenn Daada Jesucristu, sidela ayi ruzoꞌbadxiahga tu xchiꞌdxyi Dxiohs, nahpa tu duhlda; naa tu ziga zi tuhbi gahca raꞌ bwiinn raꞌ nin gudxiinn laꞌh Jesucristu chin billiꞌhi llarihn Ñiꞌh. 28 Pwihsi laꞌh gahca tu gulguiaꞌha dela ayi xi xtuhlda tu, ya chiꞌchi gulgahw pahn cun gulguee vihnu nin naa xchih xteenn Daada Jesucristu, laasii ba batiꞌdxi cweenta tu xtuhlda tu loh Dxiohs. 29 Chyu chiꞌh zi bwiinn nin gahw, nin guee loh xchih xteenn Daada Jesucristu, gulcaꞌnna stoꞌ tu xixnaa gahw tu nee guee tu loh xchih xteenn Daada Jesucristu; sinolaꞌn laꞌh gahca tu guunn tu dxiaaba xquelnnah Dxiohs yihca tu. 30 Niꞌchin nuu raꞌ ziahan raꞌ lasaaꞌ tu nin rahcalluꞌhu raꞌ, nin ayi raꞌ jweersi, nee neezaa nuu raꞌ nin cayahchi. 31 Per sidela guidxiaapa nuꞌh cwidahdu pur laꞌh gahca nuꞌh, gachinaaba nuꞌh loh Dxiohs gusiaaca Ñiꞌh xtuhlda raꞌ nuꞌh tin ayi chyu gatiidxiloh guelnah xteenn Dxiohs. 32 Per chin rutiꞌdxi Ñiꞌh laꞌhnuꞌh loh tuhbi guelnnah, rusaꞌcazii Ñiꞌh laꞌhnuꞌh, tin ayi gaca xcweenta nuꞌh guelguxchisi chin guunn Ñiꞌh guelguxchisi xcweenta raꞌ bwiinn guidxyiyuh raꞌ.
33 Niꞌchin nin rñiꞌn loh tu bwiitsi raꞌn, chin gadiaaꞌha tu tin gahw tu loh xchih Jesucristu, gulcweeza lasaaꞌ tu tin tuhsi junta gahw tu. 34 Sidela tuhbi tu rchiaꞌhan, nicala gahw ba guehta yihdzi ba, tin ziꞌchi ayi guunn Dxiohs guelguxchisi laꞌhtu. Ya cweenta nin naꞌllaꞌta ru raꞌ naꞌh gwaꞌhan xa gaca cweenta raꞌ chi chin dxieꞌldaguiaꞌhan cuun tu.