3
Lasahca ru Jesuhs loh guehtu Moisehs
Pwihsi bwihtsi raꞌn laasii naa tu bwiinn raꞌ nin gudihdxyi Dxiohs tin gaca tu lliiꞌn Ñiꞌh; gulgazaꞌstoꞌ tu laꞌh Jesucristu nin guxeꞌhla Dxiohs loh raꞌ nuꞌh nee nin naa za bixohza nin lasahca ru nee nin riachiistoꞌ raꞌ nuꞌh xchiꞌdxyi Ñiꞌh. Xnehza bazaꞌloh Ñiꞌh bwiꞌhnn Ñiꞌh garaa nin guxeꞌhla Dxiohs laꞌh Ñiꞌh guunn Ñiꞌh loh guidxyiyuh ziga gahca bwiꞌhnn guehtu Moisehs chiꞌchi laasii xnehza za bwiꞌhnn ba nee gohpa zaꞌca ba laꞌh raꞌ xpwiinn Dxiohs. Pwihsi lasahca ru Jesucristu loh guehtu Moisehs ziga naa Ñiꞌh ziga tuhbi bwiinn nin ruzaꞌ tuhbi yuuꞌ, lasahca ru ba loh yuuꞌ nin bwiꞌhnnchaꞌyi ba, pwihsi cuunchiꞌhzi yuuꞌ nuu xballwaaꞌnan per Dxiohs gulahchixchih garaatiiꞌ cohsa nin nuu loh guidxyiyuh, pwihsi bazoꞌbadxiahga guehtu Moisehs xchiꞌdxyi Dxiohs ziga tuhbi bwiinn nin bigaꞌbi nin cayahpa laꞌh raꞌ snuhn xpwiinn Dxiohs nin naa raꞌ ziga yihdzi Ñiꞌh nee guñiꞌxgah ba cuun raꞌ dziꞌn nin gueꞌdu guunn Dxiohs, nee nnah laꞌÑiꞌh bwiꞌhnn bazaꞌloh Ñiꞌh dziꞌn raꞌ chi, per laꞌh Jesucristu bazoꞌbadxiahga Ñiꞌh dxyiꞌdxyi laasii Lliiꞌn paꞌcaa Dxiohs naa Ñiꞌh, niꞌchin naa Ñiꞌh bixohza zaꞌca loh raꞌ bwiinn nin naa ziga yihdzi Dxiohs, nee laꞌh nuꞌh naa nuꞌh xpwiinn Bixohza riiꞌ sidela chozahnee dziꞌtsi nuꞌh ziga ruluuꞌyi xchiꞌdxyi Ñiꞌh nee sidela za dxiahxi nuꞌh loh siguhra nin nahpa nuꞌh dxieꞌgalliꞌh Ñiꞌh laꞌh raꞌ nuꞌh dxyih nin guibiaꞌgarii Ñiꞌh.
Guelrziꞌlaaꞌdzi xteenn raꞌ xpwiinn Dxiohs
Niꞌchin zigapaꞌ rñiꞌ Spíritu Saantu xteenn Dxiohs squiiꞌ:
Sidela laꞌh tu rucaꞌdxiahga tu dxyiꞌdxyi nin rñiꞌ Dxiohs loh tu nnah,
ayi guunn nahda stoꞌ tu ziga bwiꞌhnn raꞌ paaldaa raꞌ xtaada guldooꞌ tu chin gucaꞌnzaa raꞌ ba nez loh dahan desiertu raꞌ nee guluuꞌllahn raꞌ ba stoꞌn,
hasta bidxyiꞌchinee raꞌ xtaada guldooꞌ raꞌ tu Naꞌh laasii nnastoꞌ raꞌ ba ayi Naꞌh dxiꞌh zeeneꞌhraꞌn ba nicala bwaꞌha raꞌ za ba cuun dziꞌn roo raꞌ nin bwiꞌhnnaꞌhn loh raꞌ ba loh chwaꞌha yihza.
10 Pwihsi niꞌchin nin bidxyiꞌchineen laꞌh raꞌ bwiinn raꞌ chi,
nee bwiꞌhnnaꞌhn lligaaba laꞌn lastoꞌn: Zuu biaꞌhannee raꞌ ba lligaaba dxaaba nin nuu laꞌn lastoꞌ raꞌ ba,
nee ayi nnaa raꞌ ba dxiuꞌnbwaꞌ raꞌ ba xnezyuun.
11 Pwihsi niꞌchin nin guñiꞌ chihpa Dxiohs loh nin rdxyiꞌchinee Ñiꞌh laꞌh raꞌ ba rahbi Ñiꞌh:
Ayi chuu dxyih chuꞌtii raꞌ ba loh xquelrziꞌlaaꞌdzihn.
12 Bwiitsi raꞌn, gulgahca nasiin tin nin tuhbi tu ayi chuu lligaaba dxaaba stoꞌ tu tin ayi guiriaꞌcaa tu loh Dxiohs nin nuu nabahan dziꞌtsi pur nin ayi chechiistoꞌ tu laꞌh Ñiꞌh, 13 niꞌchin nnah gulcuꞌguiꞌw stoꞌ lasaaꞌ tu guillii-guillii ziga tuhbi ziga stuhbi tu gaduhbi nin gaca guunn tun, tin ziꞌchi nin tuhbi tu ayi gaca nahda stoꞌ tu pur guelrusaguiꞌhi xteenn duhlda, 14 laasii sidela laꞌh nuꞌh chozah dziꞌtsi nuꞌh loh xchiꞌdxyi Dxiohs nin gwachiistoꞌ nuꞌh chin bachidxiuꞌnbwaꞌ nuꞌhn, chiꞌchi ziuuꞌ nin guidxiaapa nuꞌh loh Jesucristu. 15 Ziga caa loh Xchihtsi Dxiohsa:
Nnadxyih, sidela laꞌh tu rihn tu nin rñiꞌ Dxiohs,
ayi gaca tu bwiinn stoꞌ radxipa raꞌ ziga guhca raꞌ bwiinn raꞌ nin bidxyiꞌchinee laꞌh Ñiꞌh.
16 ¿Chyu niꞌca guhca raꞌ bwiinn raꞌ nin bidxyiꞌchinee Dxiohs chin bihn dxiahga raꞌ ba xchiꞌdxyi Ñiꞌh? Pwihsi casi garaa raꞌ bwiinn raꞌ nin babweꞌhe Moisehs loh guihdxyi Egiptu, 17 nee ¿chyu bwiinn raꞌ bidxyiꞌchinee Dxiohs loh chywaꞌha yihza? Pwihsi laꞌh raꞌ bwiinn raꞌ nin biaaba loh duhlda nee guhchi za raꞌ ba loh dahan desiertu. 18 Nee ¿chyuloo raꞌ rahbi Ñiꞌh loh dxyiꞌdxyi riiꞌ?:
Ayi chuu raꞌ paꞌcaa ba loh xquelruziꞌlaaꞌdzihn.
Pwihsi loh raꞌ bwiinn raꞌ nin ayi bazoꞌbadxiahga xchiꞌdxyi Ñiꞌh, 19 yannah rachidiaꞌha nuꞌh ayi guhca ñuꞌtii raꞌ ba laasii ayi gwachiistoꞌ raꞌ ba xchiꞌdxyi Ñiꞌh.