eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Xwɨyí̵á Gorɨxoyá Sɨŋí̵pɨrɨnɨ

Minaifia NT

Language: [aak]AngaveAnkave
Title:Xwɨyí̵á Gorɨxoyá Sɨŋí̵pɨrɨnɨMinaifia NT
Abbreviation:ID: AAKWBT or aak
Copyright © 1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLaak_html.zip
ePub 3aak.epub
Amazon Kindle .mobiaak.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleaak1990eb.zip
Plain text canon only chapter filesaak_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLaak_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLaak_vpl.zip
Browser Bible moduleAAKWBT_browserBible.zip
USFXaak_usfx.zip
USFMaak_usfm.zip
OSISaak_osis.zip
XeTeXaak_xetex.zip
Hide formats for developers- - -

The New Testament in the Ankave language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Angave long Niugini


Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Gorɨxo ámá nɨyonɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ xwapɨ́ ayá wí nuyirɨ nánɨ xegɨ́ niaíwɨ́ siŋɨ́nɨŋɨ́ émiaoŋo nene nánɨ wɨ́rénapɨŋɨnigɨnɨ. Ámá xewaxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ manɨ́nɨpa nero dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́gɨ́áyɨ́ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ wɨ́rénapɨŋɨnigɨnɨ.

—John 3:16


Xwɨyí̵á Gorɨxoyá Sɨŋí̵pɨrɨnɨ

The New Testament in the Ankave language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Angave long Niugini

copyright © 1990 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Angave (Ankave)
Translation by: Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2012-10-03