eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Chyoiyúng chyumlaiká: dangshikaq asik; Zaiwa

Zaiwa NT

Language: [atb]ZaiwaZaiwa
Title:Chyoiyúng chyumlaiká: dangshikaq asik; ZaiwaZaiwa NT
Abbreviation:atbNTID: ATBWBT or atbNT
Copyright © 2009 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLatbNT_html.zip
ePub 3atbNT.epub
Amazon Kindle EPUBatbNT.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleatb2009eb.zip
Plain text canon only chapter filesatbNT_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLatbNT_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLatbNT_vpl.zip
Browser Bible moduleatbNT_browserBible.zip
USFXatbNT_usfx.zip
USFMatbNT_usfm.zip
XeTeXatbNT_xetex.zip

New Testament in Zaiwa


Nghut kôlhang, Yhâng é mingdán eq dingmán hkyô lé hí hô keq, haû jáng, haú pé banshoq, nungmoq lé puq byi râ nghut lhê.

—Matthew 6:33Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, mingkan lé gyai yhang chyitdap é yanmai, Yhang Zo lé lumjíng é sû ó yuq nghut kôle, htên byoq é a huî e za, ahtum abyuq é asak wó yû sháng gaq ga, rayuq za é Yhâng é Zote lé byî pyám bê nghut ri.

—John 3:16Garai Gasang gi, Yhang myit sôn tô é eq rajung za, ji yù luî, Yhang lé chyitdap bâng é matú, lhunglháng lé ge é dông chyat kut é hkyô lé, nga-nhúng sê lhê.

—Romans 8:28


Chyoiyúng chyumlaiká: dangshikaq asik; Zaiwa

New Testament in Zaiwa

copyright © 2009 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Zaiwa
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Copyright Information

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

Printed book ISBN 9781921445408

The New Testament
in Zaiwa


© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-30

Last updated 2014-04-30