eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Tã-drı̣̃ Lẽlẽ Óꞌdí Óvârí Kâ

Avokaya NT

Language: [avu]AvokayaAvokaya
Title:Tã-drı̣̃ Lẽlẽ Óꞌdí Óvârí KâAvokaya NT
Abbreviation:AVUID: AVUWBT or avu
Copyright © 2002 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLavu_html.zip
ePub 3avu.epub
Amazon Kindle EPUBavu.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleavu2002eb.zip
Plain text canon only chapter filesavu_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLavu_word.zip

Avokaya: Tã-drı̣̃ Lẽlẽ Óꞌdí Óvârí Kâ New Testament


Tã lı̣̃fı̣́ lôꞌbê-lôꞌbê kâ ngá ãngó nõ ꞌá rî tãsĩ rî võ lâ ꞌá rî, nĩ rî zãâ kũmũ Ôvârí kâ zẽlé, gõꞌdá nĩ ꞌbã ró tã ı̣̂sũ ãníkâ bê tã gólĩyî Ôvârí drí lẽlé ãnî drí ꞌẽlé rî ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ ĩꞌdî. Õzõ nĩ õꞌê tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî trá ĩtí rî, Ôvârí âꞌdô ngá gólĩyî ãnî drí âꞌdózó ĩzã bê tã lâ tãsĩ rî ꞌbá yî âfẽꞌá ãnî drí.

—Matthew 6:33Ôvârí lẽ õjílã trá ndrĩ rõô, tãlâ gólâ âjô mvá íyíkâ kó ãlô nõ trá ânĩꞌá drãlé tã õnjí gólĩyíkâ tãsĩ, tãlâ õjílã tíbê tã lẽ ꞌbá trá mvá gólâkâ nõ ꞌá rî drãá kô gõꞌdá âꞌdô rĩꞌá lédrẽ-lédrẽ ró zãâ, õzõ rúꞌbạ́ ı̣̃nyạ́kú lâ õdrã kpá lé rî.”

—John 3:16Gõꞌdá ãmâ õjílã gólĩyî Ôvârí rî lẽ ꞌbá trá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ rî ꞌbá yî, mã nı̣̃ trá kĩ, Ôvârí ꞌbã tã ꞌdó ndrĩ âꞌdólé, tãlâ õpâ ró ãmâ gólĩyî gólâ drí njĩlí trá õjílã íyíkâ ró rî ꞌbá yî bê âmbálé tãmbãrã tã lẽlẽ ãmákâ ꞌá, âꞌdô tã gólĩyî gólâ drí njĩlí ꞌẽlé ãmâ tãsĩ rî vó ró.

—Romans 8:28


Tã-drı̣̃ Lẽlẽ Óꞌdí Óvârí Kâ

Avokaya: Tã-drı̣̃ Lẽlẽ Óꞌdí Óvârí Kâ New Testament

copyright © 2002 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Avokaya)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-13

Last updated 2020-11-13