eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab

Azerbaijani Bible

Language: [azb]AzeriAzerbaijani, South
Title:Azərbaycan dilində Müqəddəs KitabAzerbaijani Bible
Abbreviation:AZBID: AZBBSA or azb
Copyright © 2008 Müqəddəs Kitab Sirkəti
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLazb_html.zip
ePub 3azb.epub
Amazon Kindle EPUBazb.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleazb2008eb.zip
Plain text canon only chapter filesazb_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLazb_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLazb_vpl.zip
Browser Bible moduleazb_browserBible.zip
USFXazb_usfx.zip
USFMazb_usfm.zip
XeTeXazb_xetex.zip

The Holy Bible in the Azerbaijani language, also known as the Azeri language, of Azerbaijan, Iran, Iraq, Syria, and Turkey


Başlanğıcda Allah göyləri və yeri yaratdı.

—Genesis 1:1Davudun məzmuru. Rəbb mənim çobanımdır, möhtac olmaram.

—Psalm 23:1Ona görə də siz əvvəlcə Allahın Padşahlığını və Onun salehliyini axtarın. Onda bunların hamısı sizə əlavə olaraq veriləcək.

—Matthew 6:33Çünki Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid Oğlunu verdi; bunu ona görə etdi ki, Ona iman edən hər kəs həlak olmasın, amma əbədi həyata malik olsun.

—John 3:16Biz bilirik ki, hər şey birlikdə Allahı sevənlərin, Onun məqsədinə görə çağırılanların xeyrinə işləyir.

—Romans 8:28


Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab

The Holy Bible in the Azerbaijani language, also known as the Azeri language, of Azerbaijan, Iran, Iraq, Syria, and Turkey

Copyright © 2008 Müqəddəs Kitab Sirkəti
Language: Azeri (Azerbaijani, South)
Translation by: Institute for Bible Translation
Contributor: Bible Society of Azerbaijan

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2018-11-09

Last updated 2018-11-09