eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E

Baka: MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E New Testament+

Language: [bdh]BakaBaka
Title:MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ EBaka: MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E New Testament+
Abbreviation:bdhID: BDHWBT or bdh
Copyright © 2016 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLbdh_html.zip
ePub 3bdh.epub
Amazon Kindle EPUBbdh.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulebdh2016eb.zip
Plain text canon only chapter filesbdh_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLbdh_word.zip

Baka: MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E New Testament+


Dosị́ éyị́ e tonónɨ́ kóo káa, Lomo oto ere e kɨ́ do sogo káṇgá.

—Genesis 1:1Mɨzefị ledre, ídísé óto Lomo kɨ́ ledrené owóowó, zɨ́se ndị́sịsé méngị ledre ga bɨ Lomo ili yée ní. Éyị́ ga bɨ za mbá ílisé yée ní, nɨ íꞌbí yée zɨ́se.

—Matthew 6:33“Gɨ zɨ́a ꞌyịmaꞌdí e do sogo káṇgá za mbá Lomo oto ꞌbúye go kɨ́ngaya, zɨ́a ị́nyịné kásaógụ bɨkéṛị́ Owụ́ ꞌbɨ ené ógụ úyuné gɨ royé. Yaá ꞌyị bɨ ṇguṇgu ledre a go ní uyu wá, nɨ ídí trịdrịné za fí.

—John 3:16ꞌYị ga bɨ otonɨ́ ꞌbú Lomo go za kɨ́ mɨmbéꞌdeyé mbá ní, Lomo nɨ ndị́sị lúrú bi kacɨ́ye kɨ́ rokoꞌbụné kpá za mbá. Gɨ zɨ́a geléogụ yée go káa do mbigí ꞌyị ené e.

—Romans 8:28


MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E

Baka: MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E New Testament+

copyright © 2016 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Baka
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-16

Last updated 2020-11-16