eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo

Burunge: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo (Bible)

Language: [bds]BurungeBurunge
Title:Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari BurungaisooBurunge: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo (Bible)
Abbreviation:BDSID: BDSWBT or bds
Copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLbds_html.zip
ePub 3bds.epub
Amazon Kindle EPUBbds.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulebds2019eb.zip
Plain text canon only chapter filesbds_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLbds_word.zip

Burunge: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo (Bible)


Inkoo, dabiida geesaai Tawaaloo da Iliitleemu haa ibinaa dosi daa tafaꞌadi, ina sanguu roogisi idadu hhakee goõ.

—Matthew 6:33Iliitleemu yaa slai hida gu khooroo, ina yaati amoolaa hadisi Nankosi gu leẽ, kila heedi goó ⁄imba ina, ma may hhama, ina hiti slaye slafimaa gu koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo.

—John 3:16Dandiray khuana tuba, gimba sliimaage Iliitleemu yoóti yondiidi yondu sliimaa haa hida goõ gu slaee ina sa hhoinay gooina. Hhaã na hida hhakaꞌa daa eteedi ha Iliitleemu, gigii leehhi da iliiwane gooay piimaa dosii.

—Romans 8:28


Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo

Burunge: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo (Bible)

copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Burunge
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-16

Last updated 2020-11-16