eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Anötö ndê Yom Lêŋsêm Wakuc

Bugawac: Anötö ndê Yom Lêŋsêm Wakuc New Testament

Language: [buk]BugawacBugawac
Title:Anötö ndê Yom Lêŋsêm WakucBugawac: Anötö ndê Yom Lêŋsêm Wakuc New Testament
Abbreviation:bukNTID: BUKWBT or buk2013
Copyright © 2013 Lutheran Bible Translators Australia
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLbuk2013_html.zip
ePub 3buk2013.epub
Amazon Kindle EPUBbuk2013.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulebuk2013eb.zip
Plain text canon only chapter filesbuk2013_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLbuk2013_word.zip

Bugawac: Anötö ndê Yom Lêŋsêm Wakuc New Testament


Gêŋ ŋamata-ŋga akôm ŋaŋga bu atap malam sa yêc Anötö ndê gôliŋ ŋapu, ma bu asa iŋ ndê lêŋ gitêŋ. Ma iŋ oc yob mac tu gêŋ nom-ŋga-ŋga whiŋ.

—Matthew 6:33“Bu Anötö atac whiŋ lau nom-ŋga ndu andô, dec kêŋ ndê Atu tigeŋ mbac ndu tu ŋac-ŋga, bu lau hoŋ naŋ sêkêŋ whiŋ iŋ, naŋ oc sêniŋga dom, magoc sêtap seŋ sêndöc tali-ŋga sa.

—John 3:16Ma yac lau naŋ Anötö kêgalêm yac sa dati iŋ ndê lau, tôm iŋ dau gauc gêm tidôŋ, naŋ taŋyalê bu iŋ gêm gôliŋ gêŋ hoŋ, bu ti yac lau naŋ atac whiŋ iŋ, naŋ neŋ ŋayham.

—Romans 8:28


Anötö ndê Yom Lêŋsêm Wakuc

Bugawac: Anötö ndê Yom Lêŋsêm Wakuc New Testament

copyright © 2013 Lutheran Bible Translators Australia
Language: Bugawac
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-11

Last updated 2020-11-11