eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Cree: Eastern. Chishemanituu Utayimuwin kaa uskaach testimint.

Cree, Southern East: Cree: Eastern. Chishemanituu Utayimuwin kaa uskaach testimint. New Testament

Language: [crj]Īnū AyimūnĪnū Ayimūn
Title:Cree: Eastern. Chishemanituu Utayimuwin kaa uskaach testimint.Cree, Southern East: Cree: Eastern. Chishemanituu Utayimuwin kaa uskaach testimint. New Testament
Abbreviation:JBCSSID: CRJWBT or crj
Copyright © 2001 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLcrj_html.zip
ePub 3crj.epub
Amazon Kindle .mobicrj.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulecrj2001eb.zip
Plain text canon only chapter filescrj_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLcrj_word.zip

Cree, Southern East: Cree: Eastern. Chishemanituu Utayimuwin kaa uskaach testimint. New Testament


ᐌᔥ ᒋᔐᒪᓂᑑ ᐁ ᐃᔥᐱᔥ ᒌ ᓵᒋᐦᐋᑦ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᔫ ᐅᑕᐦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᒌ ᒦᐌᐤ ᑳ ᐯᔭᑯᔑᔨᒡ ᐅᑯᓯᓴ, ᒥᓯᐌ ᐊᐌᔫᐦ ᑳ ᑖᐺᔨᒫᔨᒡ ᐁᑳ ᒉᒌ ᓂᔔᓈᑎᓯᔨᒡ ᒫᒃ ᒉᒌ ᐊᔮᔨᒡ ᑳᒋᒉ ᐱᒫᑎᓰᐎᓂᔫ᙮

—John 3:16


Cree: Eastern. Chishemanituu Utayimuwin kaa uskaach testimint.

Cree, Southern East: Cree: Eastern. Chishemanituu Utayimuwin kaa uskaach testimint. New Testament

copyright © 2001 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Īnū Ayimūn
Contributor: Canadian Bible Society

All rights reserved.


2020-11-16