eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

NAƆ ‑SË 'SËËDHƐ

Dan: NAƆ ‑SË 'SËËDHƐ New Testament

Language: [daf]DanDan
Dialect:Eastern 
Title:NAƆ ‑SË 'SËËDHƐDan: NAƆ ‑SË 'SËËDHƐ New Testament
Abbreviation:dnjWID: DAFWBT or daf
Copyright © 1991 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLdaf_html.zip
ePub 3daf.epub
Amazon Kindle EPUBdaf.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduledaf1991eb.zip
Plain text canon only chapter filesdaf_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLdaf_word.zip

Dan: NAƆ ‑SË 'SËËDHƐ New Testament

Dan Nouveau Testament


'Pë 'ö 'ka dho‑ ꞊mɔɔ‑ ‑blɛɛsü yö ‑mü Atanna ‑bha ‑gblüdëdhɛ waa‑ ‑a dhɔɔbhaawɔn ‑nu kë ‑sü ꞊në‑ 'ka kö pë 'dhɛ 'wo to yöö ꞊dede ‑ya nu ka ‑dhɛ ‑a taa 'ka.

—Matthew 6:33‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha‑ 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ mɛ "bhɩɩ‑ ‑nu ‑dhɔ 'ö Atanna ‑kë ‑a "sinma 'yaa 'dhö. Yö ꞊në‑ ‑wɔn 'gü 'yö 'në ga do 'ö‑ ‑gɔ ‑a bɔ‑ ‑nu ‑dhɛ, kö mɛ "ʋʋ mɛ 'ö dho 'dhang bho‑ "dhiʋ̈, kö ‑tosɛa 'ö 'yaa yën 'ö‑ "piʋ̈ bha ‑yö kë‑ ‑mɛ ‑dhɛ, kö‑ ‑mɛ 'gü 'ya 'dho see‑.

—John 3:16‑A ‑wɔn 'gü, mɛ "pɛpɛ 'ö Atanna ‑dhɔ ‑ya ‑nu ‑kë 'ö‑ ‑nu sü 'ö‑ ‑nu ‑ya ö ‑bha ‑ya 'gü ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö gun‑ 'ka‑ ‑zʋ "piʋ̈ yi 'bha 'ka ‑a 'dhö, 'wɔn "pɛpɛ 'ö ‑da ‑a ‑nu ‑ta, ‑a ꞊gban "dhiʋ̈ ‑ya ‑dhɛ ‑kë ‑nu ‑bha 'wɔn ‑së ꞊në‑ 'ka.

—Romans 8:28


NAƆ ‑SË 'SËËDHƐ

Dan: NAƆ ‑SË 'SËËDHƐ New Testament

Dan Nouveau Testament

copyright © 1991 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Dan
Dialect: Eastern
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2021-07-12

Last updated 2021-07-12