eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

'WUN SË ‑NAƆ 'SËËDHƐ

Dan: 'WUN SË ‑NAƆ 'SËËDHƐ New Testament

Language: [dnj]DanDan
Dialect:Western 
Title:'WUN SË ‑NAƆ 'SËËDHƐDan: 'WUN SË ‑NAƆ 'SËËDHƐ New Testament
Abbreviation:dnjBLID: DNJWBT or dnj
Copyright © 1991 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLdnj_html.zip
ePub 3dnj.epub
Amazon Kindle EPUBdnj.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulednj1991eb.zip
Plain text canon only chapter filesdnj_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLdnj_word.zip

Dan: 'WUN SË ‑NAƆ 'SËËDHƐ New Testament


‑Ka ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ waa‑ ‑tosiadhe 'ö kpengdhö ‑an ꞊mɛɛ' 'dhiö ‑blɛɛzë, kö pë ‑nu 'wo to, ‑Zlan gia‑ ‑yaan ‑an nu ka ‑dhë, ‑a ‑ta 'kpɔ 'ka.

—Matthew 6:33'Ö tɔɔ 'kpongtaamɛ ‑nu ‑dhɔ ‑yö ‑Zlan ‑kë giagiawo; 'yö‑ ‑wun 'gü 'ö ö Gbö dosɛn bhë 'ö‑ bɔ, ‑yö kë 'dhö kö mɛ 'oo mɛ 'ö 'dhoë‑ ö ‑zo yö ‑a ‑bha bhë, kö ‑yaan 'kun ga ‑sü 'ka; 'kɛɛ kö ‑këdhösü 'ö ‑dhö ꞊toëpö 'ka bhë ‑yaan kë ‑a ‑gɔ.

—John 3:16‑Yö kë ka 'yaan ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑dhɔ ‑yö ‑an ‑kë 'ö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë ‑a ‑bha 'wun ‑yö 'ko 'dhiö ‑kɔ 'gbloo 'piö bhë, 'wun 'saadhö 'ö nu ‑na ‑an ‑ta, ‑yö ‑kë ‑an ‑bha 'wun ‑së 'ka ('ö ‑Zlan ‑ya kë ‑an ‑dhë).

—Romans 8:28


'WUN SË ‑NAƆ 'SËËDHƐ

Dan: 'WUN SË ‑NAƆ 'SËËDHƐ New Testament

copyright © 1991 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Dan
Dialect: Western
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-17

Last updated 2020-11-17