eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Bayịburu Izii

Izii Bible

Language: [izz]IziiIzii
Title:Bayịburu IziiIzii Bible
Abbreviation:izzBID: IZZWBT or izz
Copyright © 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLizz_html.zip
ePub 3izz.epub
Amazon Kindle EPUBizz.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleizz2014eb.zip
Plain text canon only chapter filesizz_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLizz_word.zip

Izii: Bayịburu Izii Bible


Lẹ mbụlembu bẹ Chileke meru igwe bya emee eliphe.

—Genesis 1:1



Chipfu eche mu g'onye eche atụru; ọphu ọ dụkpodaa iphe, ụko iya bya adụru mu.

—Psalm 23:1



Ọo ya bụ; unu vuru ụzo chọadaa g'unu e-me gẹ Chileke bụru eze lẹ ndzụ unu; yẹle apfụbekoto iya; ọo ya bụ; iphe ono g'ọ ha abụru iphe, Chileke e-yekwarụ unu eyekwa.

—Matthew 6:33



Lẹ Chileke yekwarụ ndiphe obu; yetabe iya k'ọphu ọ nụru Nwa lanụ, o nweru kpoloko: g'ọoburu onye kwetarụ nkiya; onye ono taa ladụ l'iswi; o nwechiaru ndzụ ojejoje.

—John 3:16



Anyi maru l'iphemiphe, eme l'ẹhu ndu yeru Chileke obu anọduje emekọta g'ọo-dụru phẹ lẹ ree; mbụ ndu Chileke kuru g'ọ tụberu.

—Romans 8:28


Bayịburu Izii

Izii: Bayịburu Izii Bible

copyright © 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Izii)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-18

Last updated 2020-11-18