eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ɛkáti Nku Nkɔ

Kenyang NT

Language: [ken]KenyangKenyang
Title:Ɛkáti Nku NkɔKenyang NT
Abbreviation:kenNTID: KENWBT or kenNT
Copyright © 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLkenNT_html.zip
ePub 3kenNT.epub
Amazon Kindle EPUBkenNT.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleken2010eb.zip
Plain text canon only chapter fileskenNT_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLkenNT_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLkenNT_vpl.zip
Browser Bible modulekenNT_browserBible.zip
USFXkenNT_usfx.zip
USFMkenNT_usfm.zip
XeTeXkenNT_xetex.zip

New Testament in Kenyang (CM:ken:Kenyang)


Yǎ yɛ́ ka mbɨ bɛfyɛ ntí bɛrɔ Mandɛm ámbák Mfɔ ywɛka, mǎmfyɛ́ ntí bɛkʉ chi yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi áyàŋ bo mankʉ, nɛ chɔŋ yi anchyɛ bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm nkwɔ.

—Matthew 6:33“Mandɛm akɔŋ nyaka bǒ mmɨk tontó, kpát achyɛ Njaŋá Mɔ́ywi bɛ yɛ̌ agha anɛ ánókó yi, ákɛ́ gu ánɛ́m, kɛ ámbɔ́ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛ́nti.

—John 3:16Sɛ́rɨŋɨ bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákárí nɛ bhɛsɛ, Mandɛm ǎsɔt yɔ ankʉ bɛ́ ɛ́ntwɔ́ nɛ bɛrɨ ntá bo abhɛn bákɔŋ yi, bo abhɛn yi ábhɨ́ŋɨ́ bɛkoŋo nkaysi yi.

—Romans 8:28


Ɛkáti Nku Nkɔ

New Testament in Kenyang (CM:ken:Kenyang)

copyright © 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Kenyang
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Copyright Information

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Kenyang


© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-27

Last updated 2014-04-27