eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Manö Kamɨŋ

Kobon NT

Language: [kpw]KobonKobon
Title:Manö KamɨŋKobon NT
Abbreviation:ID: KPWPNG or kpw
Copyright © 2005 The Bible Society of Papua New Guinea
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLkpw_html.zip
ePub 3kpw.epub
Amazon Kindle EPUBkpw.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulekpw2005eb.zip
Plain text canon only chapter fileskpw_readaloud.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLkpw_vpl.zip
Browser Bible modulekpw_browserBible.zip
USFXkpw_usfx.zip
USFMkpw_usfm.zip
XeTeXkpw_xetex.zip

The New Testament in the Kobon Language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Kobon long Niugini


Anɨb u, God nɨbi bɨ rɨmnap udöm abad mɨdeinab u, hanɨp u rö nöp udnab a gɨmim gasɨ añɨ nɨŋmim; God nɨpe haga rö nöp gɨ mɨdaiun a gɨmim, gasɨ añɨ nɨŋmim; kale anɨg gɨpe arö me, nan ñɨŋeb, ñɨg ñɨŋeb, waƚɨj rol gep, nan anɨb gau magöŋhalö kalöp ñɨnab.

—Matthew 6:33God nɨbi bɨ ram mɨnöŋ iƚ i mɨdpal gau kalɨp mɨdmagö yabɨƚ löm, Ñɨ nɨpe añɨ yabɨƚ u kalɨp nan a göm ña. Anɨb u, nɨbi bɨ an an Ñɨ nɨpe anɨbu nɨp nɨŋ udnaböl gau, kalɨp kamɨŋ pör mɨdep u ñö, umöm ur gagnaböl.

—John 3:16Hon nɨŋbun, God nɨp mɨdmagö lɨbun nɨbi bɨ gau, God nɨpe hanɨp abad mɨdö nɨŋöl gɨ, nan rɨmnap ke gagnab; mɨd aij gɨnabun adö u nöp hanɨp gɨnab. God nɨpe hadame gau gasɨ nɨŋöm haga rö, hanɨp yɨp aumim a ga.

—Romans 8:28


Manö Kamɨŋ

The New Testament in the Kobon Language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Kobon long Niugini

Copyright © 2005 The Bible Society of Papua New Guinea
Language: Kobon
Translation by: Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2015-01-26

Last updated 2015-01-26