eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Kinaray-a NT

Language: [krj]Kinaray-aKinaray-a
Title:Kinaray-a NTKinaray-a NT
Abbreviation:krjID: KRJWBT or krj
Copyright © 2009 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLkrj_html.zip
ePub 3krj.epub
Amazon Kindle .mobikrj.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulekrj2009eb.zip
Plain text canon only chapter fileskrj_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLkrj_word.zip

Kinaray-a: Kinaray-a NT New Testament


“Tungud nga ginhigugma gid ka mayad kang Dios ang katawhan sa kalibutan, gani nga ginpadara na ang anang bugtong nga Anak agud to nga ang bisan sin-o nga magatoo kana indi pagsilotan kang kamatayun kundi nga makaagum kang kabuhi nga wara ti katapusan.

—John 3:16


Kinaray-a NT

Kinaray-a: Kinaray-a NT New Testament

copyright © 2009 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Kinaray-a
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-18