eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Nyɩsʋa a ꞊haanttie

Plapo Krumen NT

Language: [ktj]Krumen, PlapoKrumen, Plapo
Title:Nyɩsʋa a ꞊haanttiePlapo Krumen NT
Abbreviation:ktjNTID: KTJWBT or ktj
Copyright © 2003 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLktj_html.zip
ePub 3ktj.epub
Amazon Kindle EPUBktj.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulektj2003eb.zip
Plain text canon only chapter filesktj_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLktj_word.zip

Krumen, Plapo: Nyɩsʋa a ꞊haanttie New Testament


Dɛ ‑mɔ yɩ‑hɛdɛ, a blɛɛ yɩ ba ‑hie 'lu ‑mɔ lɛ 'a ‑nɛ ti, ɛ nɔ‑ mɔ Nyɩsʋa bʋ kɔɔ nɛ 'a mʋ win kɩ, kɔ 'aan 'klɔ bʋ 'sii 'ʋ yɩ, 'kɩ 'ʋ Nyɩsʋa ye', ɛ 'mʋ 'a mʋ 'aan ‑hʋhʋa‑tɛblɩ a 'mʋ ‑nyi.

—Matthew 6:33Ɛ mɔ ꞊han‑tɩ, Nyɩsʋa nʋɛ ‑tonyibli a pɛpɛ nɩ dɩakɩ. Ɛ nɔ‑ kɔ ‑tɩ, 'ɛ ‑ha 'a 'Yu nɩ ‑do, ‑ɛ di꞊e nu, 'a ‑nɛ nyiblo, 'bʋ kuo ꞊nɛ ꞊wlʋ yɩ, ɛ 'nɩ ꞊ha 'wan, kɛɛ, Nyɩsʋa a 'mʋ, ɛ 'mʋ꞊ʋ 'klɔ yrayrʋ ‑mʋ', ‑ɛ 'yɛ nɩ ‑wɛ 'lɩ ‑nyi.

—John 3:16Nyibli ‑mʋ', ‑ʋ nʋɛ Nyɩsʋa, 'tɩ‑ Nyɩsʋa a 'mʋ, ɛ ‑da, 'kɩ bʋ nu 'a ‑kʋan, ‑a yi꞊e nɩ, ‑ɛ mɔ, 'a ‑nɛ dɛ, ‑ɛ yɩ 'ʋ nyre, 'kɩ 'ʋ ꞊nʋ ‑mɔ, Nyɩsʋa ni꞊e nɩ, ꞊haandɛ 'ɛ ‑hʋɛn 'lɩ꞊ɩ 'kwli,

—Romans 8:28


Nyɩsʋa a ꞊haanttie

Krumen, Plapo: Nyɩsʋa a ꞊haanttie New Testament

copyright © 2003 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Krumen, Plapo)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-30

Last updated 2020-11-30