eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYA

Logoti (Logo): BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYA New Testament

Language: [log]LogoLogo
Title:BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYALogoti (Logo): BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYA New Testament
Abbreviation:logID: LOGWBT or log
Copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLlog_html.zip
ePub 3log.epub
Amazon Kindle EPUBlog.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulelog2015eb.zip
Plain text canon only chapter fileslog_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLlog_word.zip

Logoti (Logo): BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYA New Testament


Dɨ mɨ̀ kàdré rè zyà Gìká nɨ Òpɨ̀ nda akódhɨ nɨ tà gyǎgya ɨ́be ꞌíká, gò akódhɨ kòtɨmbàró kpà ngá nda ɨ títí àmɨ dré ndò.

—Matthew 6:33Tàko ko, Gìká dré móndyá wä́yi bvò àdhya kɨ lèle tò dhɨ sè dhɨ, afè áyɨ Mváagó àlo kwákwá dhɨ, kɨtswálé dhya ángùdhi adrélépi akódhɨ nɨ kaꞌì dhɨ kòdràró nyo ko, be ró dhɨ, kàdréró lɨ́drɨ̀ kóná vésè kólyá dhɨ ɨ́be.

—John 3:16Mà nì kpà tàle dhɨ, Gìká adré tà títí dhɨ kɨ ꞌo ru amú adrélé dóro móndyá títí adrébhá áyɨ le, dré azílé ngóró ɨ́ dré kisùle ꞌòle drìdrì dhɨ tɨ́nɨ dhɨ ɨ dré dhɨ be.

—Romans 8:28


BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYA

Logoti (Logo): BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYA New Testament

copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Logo
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-18

Last updated 2020-11-18