eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Alacatlatzala Mixtec New Testament

Mixtec, Alacatlatzala: Alacatlatzala Mixtec New Testament (New Testament+)

Language: [mim]Mixtec, AlacatlatzalaMixtec, Alacatlatzala
Title:Alacatlatzala Mixtec New TestamentMixtec, Alacatlatzala: Alacatlatzala Mixtec New Testament (New Testament+)
Abbreviation:mimID: MIMWBT or mim
Copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLmim_html.zip
ePub 3mim.epub
Amazon Kindle EPUBmim.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulemim2019eb.zip
Plain text canon only chapter filesmim_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLmim_word.zip

Mixtec, Alacatlatzala: Alacatlatzala Mixtec New Testament (New Testament+)


Ta mi̱i ndó, ndinoꞌo ini ndó ná kundiko̱n ndó yichi̱ no̱o̱ xáꞌnda chiño Ndios, ta kasa ndivi ndó ndiꞌi ña kóni mi̱i ra, ta ndixa Ndios taxi ndiꞌi ra ña xíni̱ ñóꞌó ndaꞌa̱ ndó.

—Matthew 6:33Ta ni̱ka̱ꞌa̱n ka̱ ta̱Jesús xíꞌin ta̱Nicodemo, káchí ra saá: ―Kíꞌvi ní ini Ndios xíni ra ni̱vi ñoyívi yóꞌo, ña̱kán ti̱ꞌví ra yi̱ꞌi̱, ta kúu ñii la̱á Sa̱ꞌya ra no̱o̱ ra, ta ki̱xaa̱ i̱ ñoyívi yóꞌo, ta ndiꞌi ni̱vi na ndinoꞌo kandixa yi̱ꞌi̱, o̱n ndiꞌi xa̱ꞌa̱ nayóꞌo, ta ndixa kutaku̱ na xíꞌin Ndios ndiꞌi saá ki̱vi̱ ña va̱xi.

—John 3:16Mi̱i yó ni̱vi na kíꞌvi ini xíni Ndios, xíni yó ndí ndixa kéꞌé Ndios ñava̱ꞌa xa̱ꞌa̱ yó. Saá chi án va̱xi ñava̱ꞌa no̱o̱ yó, án va̱xi ñayo̱ꞌvi̱ xo̱ꞌvi̱ yó, ta Ndios koni̱ ñóꞌó ndiꞌi ñayóꞌo xa̱ꞌa̱ ñava̱ꞌa mi̱i yó, na kúu ni̱vi na chi̱tóni̱ ra kana ra ña kundiko̱n yó ra.

—Romans 8:28


Alacatlatzala Mixtec New Testament

Mixtec, Alacatlatzala: Alacatlatzala Mixtec New Testament (New Testament+)

copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Mixtec, Alacatlatzala
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-11

Last updated 2020-11-11