eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ຕາໄມ ປັຣນາຍ ກາຕາງ (ພາສາກາຕາງ)

Northern Katang Bible

Language: [ncq]Northern KatangNorthern Katang
Title:ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ຕາໄມ ປັຣນາຍ ກາຕາງ (ພາສາກາຕາງ)Northern Katang Bible
Abbreviation:KTGmpID: NCQWBT or ncq
Copyright © 2018 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLncq_html.zip
ePub 3ncq.epub
Amazon Kindle EPUBncq.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulencq2018eb.zip
Plain text canon only chapter filesncq_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLncq_word.zip

Northern Katang: ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ


ມາ ອຶນໂຍ່ງ ລາລື່ ອຶງເຄາະ ເຍືາ ຈໍ່ອ໌ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ຊົດ ກະ ຣານະ ຕານັ່ອງ ອໍ ແຕ ອັນ. ຄັນ ເຍືາ ຕະ ນ່ະກັອຍ, ອັນ ຈ່ອຍ ເຕ່ ມັຮ ຣາມຶ່ຮ ກາ ເຍືາ ອຶງເຄາະ ເບີນ.

—Matthew 6:33ຍ່ອນ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ອາໂຢ່ະ ອຶນແຍ່ະ ມັຮ ກວາຍ, ນ່ະກັອຍ ອັນ ໂອນ ກອນ ອັນ ມານຳ ແຊງ ແອີດ ຕຶ່ງ ກູແຕອ໌ ໄນ່. ກວາຍ ອາແລ່ະ ກາ ຊາອຳ ກອນ ໄນ່, ຣາເວືາຍ ກວາຍ ກັອຍ ຕາ ເບີນ ກູຈີດ ປິ່ດ, ມາ ອັນ ເບີນ ອາມົ່ງ ເລືອຍໆ.

—John 3:16ໄຮ ດັງ ເຈີ່, ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ຕະ ໂອນ ແກີດ ອໍ ແຕ ກູ່ ຣາມຶ່ຮ ອຶນເຕົ່າ ກາ ແຕີ່ອ໌ ປໍ ມັຮ ກວາຍ ກາ ອາໂຢ່ະ ອັນ, ກະ ມັຮ ກວາຍ ກາ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ກູອ໌ ໂອນ ປວາຍ ຣາງຶ່ຮ ອັນ.

—Romans 8:28


ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ ປັຣຄັນ ຕາໄມ ປັຣນາຍ ກາຕາງ (ພາສາກາຕາງ)

Northern Katang: ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

copyright © 2018 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Northern Katang)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Northern Katang: ປັຣນາຍ ເຢືາງ ເຈົາຣາຊີ

All rights reserved.


2020-11-23

Last updated 2020-11-23