eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ngú bà toko nambeè mì Mbíṛì ta ndâ ꞌduù

Ndogo NT

Language: [ndz]NdogoNdogo
Title:Ngú bà toko nambeè mì Mbíṛì ta ndâ ꞌduùNdogo NT
Abbreviation:ndzNTID: NDZWBT or ndz
Copyright © 2001 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLndz_html.zip
ePub 3ndz.epub
Amazon Kindle EPUBndz.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulendz2001eb.zip
Plain text canon only chapter filesndz_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLndz_word.zip

Ndogo: Ngú bà toko nambeè mì Mbíṛì ta ndâ ꞌduù New Testament


Má énò, yo zèè kùṛo a có gítí bà dù tí ndâ ꞌduù mì Mbíṛì, ta có gítí bà bàkà ndâ i ŋìnó mbe lè á kùṛo Mbíṛì lá nó á má kózò gî, bìndi  a Mbíṛì ká bà wu sè ndâ i ŋìnó náa yí ŋò mbe ꞌvii ta yo nó ji yo delè.

—Matthew 6:33Tacó Mbíṛì zè ndâ ꞌduù muu to tí nó nìkì ngé ma. Tacó énò, yí giì je gbèe ꞌViì mì wó ji ndú. Mbíṛì je gbèe ꞌViì mì wó ji ndâ ꞌduù, tacó wàa, ndâ ꞌduù ŋìnó mbe ùnje gítí wó nó ꞌví giṛiꞌo lá. Ndú delè ꞌví ꞌde ta ꞌválá ŋìnó mbe cee lá nô.

—John 3:16Ndoo ŋò ni gî, máa, Mbíṛì kû bàkà ndâ i ꞌdáá ká ta ṛè mì tó i ji ndâ ꞌduù ŋìnó mbe zè yí nìkì maa, náa yí tèꞌé tí ndú ꞌdo gbí ꞌdóó có mì wó gbí muu wó nô.

—Romans 8:28


Ngú bà toko nambeè mì Mbíṛì ta ndâ ꞌduù

Ndogo: Ngú bà toko nambeè mì Mbíṛì ta ndâ ꞌduù New Testament

copyright © 2001 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Ndogo)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-19

Last updated 2020-11-19