eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Bulu ntam pɔpwɛ; Nkonya

New Testament in Nkonya (GH:nko:Nkonya)

Language: [nko]NkonyaNkonya
Title:Bulu ntam pɔpwɛ; NkonyaNew Testament in Nkonya (GH:nko:Nkonya)
Abbreviation:nkoNTID: NKONTW or nkoNT
Copyright © 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online

New Testament in Nkonya (GH:nko:Nkonya)


Ɩtɔ́á mlɩgyánkpa dunka gyí, Bulu iwíegyí pʋ́ mʋ yilébwɛ, fówun Bulu ɔbɔ́pʋ ɩ́nɩ fɛ́ɛ́ tsɩ́a mʋ́tɔ́ há mlɩ.

—Matthew 6:33Tsúfɛ́ dwɛ́ Bulu lɛ́hɩɛ dwɛ́ anyánkpʋ́sa. Mʋ́ sʋ ɔlɔpʋ mʋ Bi ɔkʋkʋ́nʋ́ ɔkʋlɛ pɛ́ ámʋ há, mɛ́nɩ ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ mʋ gyi omóowu, mboún obénya nkpa ánɩ́ ɩtamatá.

—John 3:16Anɩyin ánɩ́ Bulu tɛhá tógyítɔ́ tɔwá alɛ́ há mʋ adwɛpʋ́. Amʋ́gyí ahá ánɩ́ mʋ onutó ɔlɛtɩ mʋ nhɩhɩɛ́ ɔnɔ́ nɩ́.

—Romans 8:28


Bulu ntam pɔpwɛ; Nkonya

New Testament in Nkonya (GH:nko:Nkonya)

copyright © 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Nkonya)
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Nkonya
nko
Ghana

Copyright Information

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Nkonya


© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


2024-02-21

Last updated 2024-02-21