eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Bagung Pinegsulutan et Empuꞌ

Brooke's Point Palawano: Bagung Pinegsulutan et Empuꞌ New Testament+

Language: [plw]Brooke's Point PalawanoBrooke's Point Palawano
Title:Bagung Pinegsulutan et EmpuꞌBrooke's Point Palawano: Bagung Pinegsulutan et Empuꞌ New Testament+
Abbreviation:plwID: PLWWBT or plw
Copyright © 2013 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLplw_html.zip
ePub 3plw.epub
Amazon Kindle EPUBplw.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleplw2013eb.zip
Plain text canon only chapter filesplw_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLplw_word.zip

Brooke's Point Palawano: Bagung Pinegsulutan et Empuꞌ New Testament+


Dut sengketegnaan ginuna et Empuꞌ Elohim mengeꞌ langit sampay itueng dunyaꞌ.

—Genesis 1:1Segwaꞌ gaay myu mena pengmilikan et Empuꞌ bekeꞌ buwaten myu kegeayan ye, mendyari ginsan neng ibang keilangan myu igbey ye rimyu.

—Matthew 6:33“Sabab mekasi banar Empuꞌ eset mengeꞌ taaw atueʼt sengkedunyaan, ne binggey ye kenyeng bugtung na Yegang supaya isimayaꞌ, supaya sebarang mengandel kenye diki lang metiksaꞌ dut Narkaꞌ, segwaꞌ maya biyag naꞌ kaya seskeran dut elepan et Empuꞌ Banar.

—John 3:16Bekeꞌ sewd tyu et ginsaʼt keginisan ne ating Empuꞌ pemuwat et ikenunga et sebarang megingin kenye, atiʼt sebarang tiningkag lang pasal dut kenyeng kepurisnan.

—Romans 8:28


Bagung Pinegsulutan et Empuꞌ

Brooke's Point Palawano: Bagung Pinegsulutan et Empuꞌ New Testament+

copyright © 2013 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Brooke's Point Palawano
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-16

Last updated 2020-11-16