eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Biblica® Słowo Życia, otwarty dostęp

Polish Słowo Życia, otwarty dostęp NT

Language: [pol]PolskiPolski
Title:Biblica® Słowo Życia, otwarty dostępPolish Słowo Życia, otwarty dostęp NT
Abbreviation:OPSZID: POLBIB or polsz
Copyright © 2016 Biblica, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLpolsz_html.zip
ePub 3polsz.epub
Amazon Kindle EPUBpolsz.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulepolsz2016eb.zip
Plain text canon only chapter filespolsz_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLpolsz_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLpolsz_vpl.zip
Browser Bible modulepolsz_browserBible.zip
USFXpolsz_usfx.zip
USFMpolsz_usfm.zip
XeTeXpolsz_xetex.zip

Polish: Biblica® Słowo Życia, otwarty dostęp (New Testament)


W pierwszej kolejności zabiegajcie o Jego królestwo i prawość, a wtedy Bóg zatroszczy się o pozostałe rzeczy.

—Matthew 6:33Tak bowiem Bóg ukochał świat, że oddał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto Mu uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

—John 3:16Wiemy, że Bóg kieruje wszystkim tak, aby działało to na korzyść tych, którzy Go kochają i którzy zgodnie z Jego wolą zostali powołani.

—Romans 8:28


Biblica® Słowo Życia, otwarty dostęp

Polish: Biblica® Słowo Życia, otwarty dostęp (New Testament)

copyright © 2016 Biblica, Inc.
Language: Polski
Contributor: Biblica, Inc.

Biblica® Open Polish Living New Testament™

Copyright © 1991, 2005, 2016 by Biblica, Inc.

“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission. 

All content on open.bible is made available under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

 You are free to:

 Under the following conditions:

Use of trademarks: Biblica® is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. and may not be included on any derivative works. Unaltered content from open.bible must include the Biblica® trademark when distributed to others. If you alter the content in any way, you must remove the Biblica® trademark before distributing your work.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.


2021-11-18

Last updated 2021-11-18