eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Songhai de Gao

Songhai de Gao Bible

Language: [ses]Songhai de GaoSonghai de Gao
Title:Songhai de GaoSonghai de Gao Bible
Abbreviation:sesID: SESWBT or ses
Copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc. and BFP Velberter Mission
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLses_html.zip
ePub 3ses.epub
Amazon Kindle EPUBses.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleses2019eb.zip
Plain text canon only chapter filesses_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLses_word.zip

Songhay, Koyraboro Senni: Songhai de Gao (Bible)


Sintinoo ga, Irkoy na beenaa nda gandaa taka.

—Genesis 1:1Haya jinaa kaŋ war ga hima kʼa ceeci manʼti kala Irkoy Laamaa nda nga šerretaraa, de hayey wey mo kul ga tontonandi war se.

—Matthew 6:33Zama Irkoy hanse ka baa aduɲɲa, a na nga Izʼaru bajja follokaa nondi hala boro kul kaŋ naanay a masi halaci, a ma duu hunayan abadantaa.

—John 3:16Ir ga bay kaŋ hayey kul no ma goy cere bande ka ihenna tee borey se kaŋ ga baa Irkoy, wey kaŋ ciyandi ka sawa nda nga dunbandiroo.

—Romans 8:28


Songhai de Gao

Songhay, Koyraboro Senni: Songhai de Gao (Bible)

copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc. and BFP Velberter Mission
Language: Songhai de Gao
Contributor: BFP Velberter Mission

All rights reserved.


2020-11-18

Last updated 2020-11-18