eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Central Sinama 2008 NT

Central Sama: New Testament & Old Testament portions

Language: [sml]Central SamaCentral Sama
Title:Central Sinama 2008 NTCentral Sama: New Testament & Old Testament portions
Abbreviation:smlID: SMLWBT or sml
Copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLsml_html.zip
ePub 3sml.epub
Amazon Kindle EPUBsml.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulesml2008eb.zip
Plain text canon only chapter filessml_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLsml_word.zip

Central Sama: New Testament & Old Testament portions


Ma tagna'anna to'ongan, Tuhan ya bay amapanjari dunya maka langit.

—Genesis 1:1Kalangan si Da'ud Si Yawe ya angipat aku, sapantun a'a angipat bili-bilina, angkan halam aniya' kulang ma aku.

—Psalm 23:1Sagō' muna-muna kannalunbi pagparinta Tuhan maka kabontolan atay ya kabaya'anna. Manjari pinaniya'an du kam ai-ai kulang-kabusbi.

—Matthew 6:33“Aheya to'ongan lasa Tuhan ma manusiya', ya po'on paglilla'na Anakna tunggal pinapatay bo' supaya sasuku angandol ma Anakna itu mbal binutawanan min Tuhan, sagō' kakkal kallumna sampay ni kasaumulan.

—John 3:16Ya ko' itu kata'uwantam: nihinangan kitam kahāpan e' Tuhan ma deyom pakaradja'an indaginis ahāp-ala'at, pagka kitam alasa ma iya. Jari minsan buwattingga pakaradja'an ya kalabayantam, ahāp sadja kaluwasanna.

—Romans 8:28


Central Sinama 2008 NT

Central Sama: New Testament & Old Testament portions

copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Central Sama
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-16

Last updated 2020-11-16