eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Marĩpʉya Kerere Wereri Turi

Siriano NT

Language: [sri]SirianoSiriano
Title:Marĩpʉya Kerere Wereri TuriSiriano NT
Abbreviation:sriNTID: SRIWBT or sri
Copyright © 2009 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLsri_html.zip
ePub 3sri.epub
Amazon Kindle EPUBsri.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulesri2009eb.zip
Plain text canon only chapter filessri_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLsri_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLsri_vpl.zip
Browser Bible modulesri_browserBible.zip
USFXsri_usfx.zip
USFMsri_usfm.zip
XeTeXsri_xetex.zip

New Testament in Siriano


Irasirirã, Marĩpʉ mʉsã Opʉ ããrĩrĩ́rẽ, ĩgʉ̃ gããmerĩrẽ, ĩgʉ̃ dorerire, ããrĩpereri nemorõ gããmepʉrorika! Mʉsã irasirimakʉ̃, ããrĩpereri mʉsã baa, iiríburire, mʉsã surí sãñaburidere sĩwekapeogʉkumi.

—Matthew 6:33’Marĩpʉ i ʉ̃mʉ marãrẽ bʉro maĩsĩã, ĩgʉ̃ magʉ̃ sugʉ ããrĩgʉ̃́rẽ iriudi ããrĩmí. Ĩgʉ̃rẽ bʉremurãno perebiri peamegue waabirikuma. Ʉ̃mʉgasigue Marĩpʉ merã perebiri okari gapʉre oparãkuma.

—John 3:16Idere marĩ masĩa. Marĩpʉ ĩgʉ̃ gããmederosũta marĩrẽ beyedi ããrĩmí. Irasirigʉ ããrĩpereri marĩrẽ ĩgʉ̃rẽ maĩrãrẽ waaburire ãmumi õãrĩ direta iribu.

—Romans 8:28


Marĩpʉya Kerere Wereri Turi

New Testament in Siriano

copyright © 2009 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Siriano
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Copyright Information

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Siriano


© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-08-06

Last updated 2014-08-06