eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Yang Baklung Ipinagpakigpaig̱u

Calamian Tagbanwa NT

Language: [tbk]Tagbanwa, CalamianTagbanwa, Calamian
Title:Yang Baklung Ipinagpakigpaig̱uCalamian Tagbanwa NT
Abbreviation:tbkNTID: TBKWBT or tbk
Copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLtbk_html.zip
ePub 3tbk.epub
Amazon Kindle EPUBtbk.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduletbk2008eb.zip
Plain text canon only chapter filestbk_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLtbk_word.zip

New Testament in Tagbanwa, Calamian


Kung indi, yang ipalusu ming sikaren, ang yamu pirming magparanek ang magpagaem tung Dios ang yang magkatama tung pagterelengen na, ya ray ipalandaw ming tumanen. Atia kung yay sikaren mi, tay puis tanya ray balang mag̱arasikasuen tung tanan ang mga kaministiran mi ang ya ra rin ay nag̱aliw̱eg̱an ta mga kulu mi.

—Matthew 6:33Natetenged ang durung pisan agkalutuk yang gegmang ibinuluntad yang Dios tung yaten ang mga tau, mismu yang pag̱aningen nang Ana nang inding pisan mapakdingan, ya ray ipinaangay na taa tung kaliw̱utan ang naa bilang maning pa tung sasang dasag. Ya ray binuat na ug̱ud kung tinu pay magtalig yang sadili na tung anya, indi ra magdayun yang pagkablag na tung Dios ang asta tung sampa, kung indi, asan da kang lag̱i nga paeyangay na ta ipagpangabui nang baklu ang anday pagtapusan na.

—John 3:16Dispuis pa, nag̱askean ta ra ka ang ta yaten ang kumpurming pagmaal da tung Dios, maskin unu pay mapasaran ta, luw̱us ang pag̱aeklan na tung may ikaayen ta ka enged. Yay pag̱abuat na para tung yaten ang kumpurming binteng nang mag̱ing mga tauan nang sadili ang yang pagbeteng nang atii, ya ra kang lag̱i ay uyun tung pinalanu na para tung yaten.

—Romans 8:28


Yang Baklung Ipinagpakigpaig̱u

New Testament in Tagbanwa, Calamian

copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Tagbanwa, Calamian)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-30

Last updated 2020-11-30