eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

Ditammari Bible

Language: [tbz]DitammariDitammari
Title:Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíriDitammari Bible
Abbreviation:TBZID: TBZSIM or tbzsim
Copyright © 2001 SIM International
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLtbzsim_html.zip
ePub 3tbzsim.epub
Amazon Kindle EPUBtbzsim.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduletbz2001eb.zip
Plain text canon only chapter filestbzsim_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLtbzsim_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLtbzsim_vpl.zip
Browser Bible moduletbzsim_browserBible.zip
USFXtbzsim_usfx.zip
USFMtbzsim_usfm.zip
XeTeXtbzsim_xetex.zip

The Holy Bible in the Ditammari language of Benin


Kuyie nyóó dɔɔ̀ kutenkù kɛ́dɔɔ̀ tiwɛtì nti nɛ̀ kɛtenkɛ̀.

—Genesis 1:1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. Kuyie nkuù tu n cɛ̃nti kɛ̀ n tú ku kó fɛpìèfɛ̀ n yí yóó mɔ́ntɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀.

—Psalm 23:1Wɑmmúnɛ̀ di bo tɑmɛ̀ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu mɛketimɛ̀ nɛ̀ di bo ndɔɔrimɛ̀ kù dɔ́ dɛ̀, kù bo dɛ̀ ndi duɔ́ ndɛmɔu.

—Matthew 6:33Kɛ yɛ̃́ Kuyie mmɛ̀nkɛ dɔkɛmɛ̀ kutenkù, kɛ duɔnní ku Birɛ dɛ̀ɛ̀ bo dɛmɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ tɑ̃́ bɛ̀ bɑ́ɑ́ kú, bɛ̀ mmɔkɛ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀.

—John 3:16Ti yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie ndɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ dɛmɔu kù dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri bɛ̀ɛ̀ kù dɔ́ bɛ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í nkɛ, bɛmbɛ kù yu bɛ̀ kɛ tũ nkù do tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì bɛ kpɛ́í.

—Romans 8:28


Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

The Holy Bible in the Ditammari language of Benin

copyright © 2001 SIM International
Language: Ditammari
Translation by: SIM

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2022-05-31

Last updated 2022-05-31