eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Nauəuə Asim Rəha Uhgɨn Nəmtətiən Vi

Whitesands NT

Language: [tnp]WhitesandsWhitesands
Title:Nauəuə Asim Rəha Uhgɨn Nəmtətiən ViWhitesands NT
Abbreviation:TNPID: TNPWBT or tnp
Copyright © 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLtnp_html.zip
ePub 3tnp.epub
Amazon Kindle EPUBtnp.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduletnp2014eb.zip
Plain text canon only chapter filestnp_readaloud.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLtnp_vpl.zip
Browser Bible moduletnp_browserBible.zip
USFXtnp_usfx.zip
USFMtnp_usfm.zip
XeTeXtnp_xetex.zip

The New Testament in the Whitesands language of Tanna Island, Vanuatu

Niutesteman long Nərak, lanwis blong Whitesands Tanna, Vanuatu


Mətəu pəh onəkotol Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, mɨne nəmiəgəhiən əhruahru iətəm Uhgɨn tolkeikei, ilau okuəhtul aupən e nəmiəgəhiən rəhatəmah. Nian nəkotol lanəha, kəni Uhgɨn otəfɨnə mɨn natimnati mɨn əha kəm təmah o natɨgiən.

—Matthew 6:33“Tol lanəha, Uhgɨn təmolkeikei pɨk nətəmimi e nəhue nɨftəni, tol=pən in təməfa Nətɨn Nəuan Kətiəh Əmə, məmə nətəmimi mɨn rəfin u nətəm kəutəhatətə lan, ilah ko kəsəhuvəniən e nɨgəm itulɨn, mətəu okotos nəmiəgəhiən itulɨn.

—John 3:16Kitah kotəhrun məmə, Uhgɨn tatol məmə natimnati rəfin iətəm kəutəhuva, inko nati təuvɨr mɨn mɨne natimnati tərah mɨn, ilah rəfin kəutəhuva o nasiruiən e tah nətəm kotolkeikei Uhgɨn, inu kitah nətəmimi nətəm in təmauɨn e tah e nətəlɨgiən rəhan.

—Romans 8:28


Nauəuə Asim Rəha Uhgɨn Nəmtətiən Vi

The New Testament in the Whitesands language of Tanna Island, Vanuatu

Niutesteman long Nərak, lanwis blong Whitesands Tanna, Vanuatu

Copyright © 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.
℗ Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Whitesands
Translation by: Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2022-03-11

Last updated 2022-03-11