eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Xasasti talacaxlan

Coyutla Totonac NT

Language: [toc]Totonac, CoyutlaTotonac, Coyutla
Title:Xasasti talacaxlanCoyutla Totonac NT
Abbreviation:tocNTID: TOCTBL or tocNT
Copyright © 2006 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLtocNT_html.zip
ePub 3tocNT.epub
Amazon Kindle EPUBtocNT.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduletoc2006eb.zip
Plain text canon only chapter filestocNT_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLtocNT_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLtocNT_vpl.zip
Browser Bible moduletocNT_browserBible.zip
USFXtocNT_usfx.zip
USFMtocNT_usfm.zip
XeTeXtocNT_xetex.zip

New Testament in Totonac, Coyutla (MX:toc:Totonac, Coyutla)


Pus huata hui­xinín mejor huá calak­pu­hua­la­ca­pítit la̠ta huí xli̠­ma̠­peksí̠n Dios xa̠huachí calak­tzak­sátit hua̠ntu̠ xlá lakati̠y; para chuná nat­la­hua­yá̠tit aca­li̠stá̠n xlá naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n la̠ta túcua hui­xinín mac­la­cas­quim­pá̠tit.

—Matthew 6:33’Porque Dios luu snu̠n ca̠pá̠x­qui̠lh cris­tianos xala ca̠quilh­ta­macú, pus huá xpa̠­la­cata li̠ma­ca­má̠s­ta̠lh xma̠n cha̠stum xka­huasa la̠qui̠ naca̠­pa̠­la­caníy cris­tianos y chuná cati̠huá hua̠nti̠ nali̠­pa̠­huán ni̠ cati­lak­tzán­ka̠lh, huata naka­lhi̠y a̠má li̠pa̠­xúhu latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠cxni cati­lák­sputli.

—John 3:16Aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Dios y pa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­yá̠hu xta­pá̠x­qui̠t, catzi̠­yá̠hu pi̠ cumu xlá lama nac qui­la­ta­ma̠tcán xlá nat­la­huay pi̠ la̠tachá túcu ma̠squi catu̠huá hua̠ntu̠ naak­spu­lanán hua̠k chuná naqui̠­taxtuy la̠qui̠ naquin­ca̠­ma­cuaniyá̠n porque hasta xamaká̠n quilh­ta­macú lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t pi̠ chuná nakan­taxtuy xta­pa̠­xu­huá̠n nac qui­la­ta­ma̠tcán.

—Romans 8:28


Xasasti talacaxlan

New Testament in Totonac, Coyutla (MX:toc:Totonac, Coyutla)

copyright © 2006 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Totonac, Coyutla
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Totonaco, Coyutla [toc], Mexico

Copyright Information

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Totonac, Coyutla


© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-30

Last updated 2014-04-30