eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj Xa̱ngaꞌ

Triqui, San Martín Itunyoso: Si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj Xa̱ngaꞌ (New Testament)

Language: [trq]San Martín Itunyoso TriquiSan Martín Itunyoso Triqui
Title:Si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj Xa̱ngaꞌTriqui, San Martín Itunyoso: Si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj Xa̱ngaꞌ (New Testament)
Abbreviation:trqID: TRQWBT or trq
Copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLtrq_html.zip
ePub 3trq.epub
Amazon Kindle EPUBtrq.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduletrq2019eb.zip
Plain text canon only chapter filestrq_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLtrq_word.zip

Triqui, San Martín Itunyoso: Si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj Xa̱ngaꞌ (New Testament)


Hué dan ni̱ ga̱nahuij sini ruhua ni é re̱ꞌ nga̱ xiꞌí si nicaj sun Yanꞌanj rian ni é re̱ꞌ. Ni̱ hué daj ga̱nahuij ruhua ni é re̱ꞌ nga̱ si gui̱ꞌyaj ni̱ca ni é re̱ꞌ da̱j rúnꞌ aranꞌ ruhua Yanꞌanj anj. Ngaa ni̱ ga̱nahuin raꞌa ni é re̱ꞌ daranꞌ ni rasu̱n daj, gui̱ꞌyaj Yanꞌanj.

—Matthew 6:33Ni̱ gataj ru̱huaꞌ yún Jesús gunun Nicodemo: ―Hué dan ni̱ ducu gahuin ꞌi̱ ruhua Yanꞌanj niꞌya ni ngüi̱ ma̱n chruhua xungüi̱. Ngaa ni̱ riqui Yanꞌanj urin daꞌni gaꞌna̱ꞌ síꞌ chruhua xungüi̱ nan. Ngaa ni̱ daranꞌ ni ngüi̱ guxuman ruhua niꞌyaj daꞌníj Yanꞌanj, ni̱ si̱ ga niꞌya ni sij mánj. Sani̱ ga̱ne ni̱ganj ni sij nga̱ Yanꞌanj.

—John 3:16Ni̱ niꞌi néꞌ sisi̱ xiꞌí ni ngüi̱ ꞌi̱ ruhua niꞌyaj Yanꞌanj, ni̱ chracuij Yanꞌanj sisi̱ ga̱ sa̱ꞌ ni sij nga̱ daranꞌ si ranꞌ ni sij. Ni̱ hua gani ruhua Yanꞌanj sisi̱ ga̱quinj-ínꞌ ga̱ꞌnaꞌ ni ngüi̱ daj gui̱nicaj dugüiꞌ ni sij nga̱ Yanꞌanj.

—Romans 8:28


Si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj Xa̱ngaꞌ

Triqui, San Martín Itunyoso: Si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj Xa̱ngaꞌ (New Testament)

copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: San Martín Itunyoso Triqui
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-30

Last updated 2020-11-30