eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

wĩn nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tirlɛ

Southern Toussian NT

Language: [wib]Toussian, SouthernToussian, Southern
Title:wĩn nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tirlɛSouthern Toussian NT
Abbreviation:wibID: WIBWBT or wib
Copyright © 2013 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLwib_html.zip
ePub 3wib.epub
Amazon Kindle EPUBwib.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulewib2013eb.zip
Plain text canon only chapter fileswib_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLwib_word.zip

toussian du sud: wĩn nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tirlɛ New Testament

Nouveau Testament en toussian


Yé Liyel tɔ̃́rɩ́ ǹgbò yah n kɔ̃, ànɛ̂ wǎh mɛ nɛ̂ tyɩ́. Képah sɔkɔ, à kɩ yî tɛ́lɔ́ tɔ pól dohnɩ yé kɔ̃.

—Matthew 6:33Yah, kèkõyṍ névye tyɩ́ ye kah nɔ Liyel tyɩ́, képah ye à ǹ Pi núkúní tɛkɩ mɔ, nɛ névi nɛ̂-à sɛ̃ ǹmɔ yõ, tɛ̃̀ tyɩ́ káh yɩkɩ, ǹtɛ tɛ̃̀ tyɛ́-ńkɛ̃̂ min wɛ.

—John 3:16Á mó tɔ̃ pɩ̃ tɔlɛ nɛ Liyel tyɩ́-á nɔ nónó tyɩ́, ǎ tyi póllɛ n pɩ pépi tyɩ́ pɛkɩ yĩnnɛ, pépi nónó-á à ye à yɩ̃nɛ wǎh kè yah tɔkɔ sah sɔ̃́.

—Romans 8:28


wĩn nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tirlɛ

toussian du sud: wĩn nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tirlɛ New Testament

Nouveau Testament en toussian

copyright © 2013 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Toussian, Southern
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-30

Last updated 2020-11-30