eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Tina Sambal

Tina Sambal NT

Language: [xsb]SambalSambal
Title:Tina SambalTina Sambal NT
Abbreviation:xsbID: XSBWBT or xsb
Copyright © 1999 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLxsb_html.zip
ePub 3xsb.epub
Amazon Kindle EPUBxsb.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulexsb1999eb.zip
Plain text canon only chapter filesxsb_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLxsb_word.zip

Sambal: Tina Sambal (New Testament)


Masbali, mo-na mo-na moyon pag-inakitan somolong yay pa-mag-ari nan Dios tan ma-honol a main nan kalabayan, ta bi-sa halban pangangailangan moyo ay ibi na komoyo.

—Matthew 6:33Bana ha kahi-banan labi nan Dios ha tawtawo ha mondo, inimbi nay ka-siya-siya nan Anak pigaw hinoman a tompol kona ay kay mi-ka ha impyirno nokay magkamain yan biyay a homin anggawan.

—John 3:16Tanda tamo a halban bagay a ampangyari kontamo ay anggamiton nan Dios para ha ikaabig tamon hitamoy ampanglabi kona a hina-wayan na ayon ha main nan tatala.

—Romans 8:28


Tina Sambal

Sambal: Tina Sambal (New Testament)

copyright © 1999 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Sambal)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-30

Last updated 2020-11-30