eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Lilangano lya Sambano

Yao NT

Language: [yao]CiyawoChiyawo
Title:Lilangano lya SambanoYao NT
Abbreviation:YNT2018ID: YAOTWF or yao
Copyright © 2018 The Word for the World International
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLyao_html.zip
ePub 3yao.epub
Amazon Kindle EPUByao.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleyao2018eb.zip
Plain text canon only chapter filesyao_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLyao_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLyao_vpl.zip
Browser Bible moduleyao_browserBible.zip
USFXyao_usfx.zip
USFMyao_usfm.zip
XeTeXyao_xetex.zip

The New Testament in the Yao language of Malawi: Yao Bible Version Translation Project


Nipele nsose kaje Umwenye wa Akunnungu ni kupanganya yaili yambone paujo pa Akunnungu, ni indu ine chiijonjechekwe kukwenu.

—Matthew 6:33Pakuŵa Akunnungu ŵaanonyele nnope ŵandu ŵa pachilambo, nipele ŵantyosisye Mwanagwe jwajikape, kuti jwalijose jwakunkulupilila akajonasika, nambo akole umi wa moŵa gose pangali mbesi.

—John 3:16Tukwimanyilila kuti mu indu yose, Akunnungu akupanganya masengo kwa upoche wa aŵala ŵakwanonyela, yaani ŵeŵala ŵaŵilanjikwe kutenda malinga ni lisosa lyao.

—Romans 8:28


Lilangano lya Sambano

The New Testament in the Yao language of Malawi: Yao Bible Version Translation Project

copyright © 2018 The Word for the World International
Language: Ciyawo (Chiyawo)
Contributor: Pioneer Bible Translators

Lilangano lya Sambano

Yao New Testament

The Word for the World International

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.


2023-04-18

Last updated 2023-04-18