16
Hiyay Haglap kanlan Kakatongno ha Pamteg
Haanin, hiyay tungkol ha panipon nin ihaglap kanlan māmteg nan Apo Jesus ha banwan Jerusalem, diyagen yoy omen ha impadyag ko ha papangkat lan māmteg ha Galacia. Tepe mangaamot nin Dominggo, hiyay balang magha kanyo, ket mangilbo yaynan alaga ha mababa nan ibyay ha tapul na. Tiponen yoya ta-omen lano ha makew akoyna kanyo, ket naitaladan yayna. Ket ha panlumateng ko ihen, ipakaget koyna met kanlan mapili yo a kakatongnon mangiatel nin haglap yo ye hulat ko a pamalayan la kanla nin kakatongnon māmteg ha Jerusalem. Ket no katapulan a makew ako, makilakew hila kangko.
Hiyay Pangumewah nan Pablo
Hiyay ihip ko, kewahan katawo lano ihen ha Corinto lano ibat akoyna ha Macedonia, ta labay ko po ye magdān ihtew. Ta maka magbuyot ako ihen kanyo o ihen akoynan mamalabah nin panaon lay-ep ta-omen yoko mahaglapan ha katapulan ko lano ha dumondon a pamakew ko ha agya way-ihtew man a lakwen ko. Ahe ko labay a danan katawon bengat. Labay koy magbuyot ha talig yo, no ipaluboh nan Apo.
Noba haanin, ihti ko po ha banwan Efeso angga ha Pihtan Pentecostes, ta agya malabong hilay angkumuntada kangko ihti, malabong hila met ye malabay manlenge nin Manged a Balita a an-ipatanda ko.
10 Lano ha lumateng yaynay Timoteo ihen, tanggapen yo yan luboh ha puho yo ta-omen ya tumana ye ihip na, ta kapadiho ko yan ampaghilbi kanan Apo Dioh. 11 Adi yoya anyamo-yamoen, no aliwan haglapan yo yayna ingat ta-omen ya matana ha pag-udong na kangko. Ta an-agaden koya a kalamo hilay kakatongno ha pamteg.
12 Haanin, hiyay tungkol met kanan katongno tawon Apolos, mahehpet ko yan kinatongtong a kumewah ya ihen kanyo, kalamo na hilay kanayon a kakatongno kanan Apo. Noba ahe na po labay kano ye makew ihen haanin, ta lanoynan bengat no main yan panaon.
Hiyay Huyot a Bilin nan Pablo
13 Mag-alla kawo boy pakapah-ey kawo ha pamteg yo. Pakakpe boy pakakhaw kawo. 14 Boy hinyaman a diyagen yo, diyagen yon main pangado.
15 Kakatongno, tanda yo a hiyay Estefanas boy pamilya na ye nunan namteg kanan Apo Jesus ha plobinhiyan Acaya. Boy inluboh lay paghilbi la kanlan pagtao nan Apo Dioh. Kaya-bay an-ipakihabi ko kanyo 16 a pahakop kawo kanla boy kanlan ayaman a kapadiho la a mahipeg a ampaghilbi kanan Apo.
17 Ha nilumateng yay Estefanas, Fortunato boy Acaico a ibat ihen ha Corinto, angkaaliket ako, ta andiyagen lay ahe yo madyag ulita mataang kawo ihti kangko. 18 Pinaaliket lako. Ket wanabay met dayi ye diyagen la kanyo ha pamuli la. Pabliyen yo hilay tataon omen kanla.
19 Angkumohtaen la kawon papangkat lan māmteg ha plobinhiyan Asia. Mahehpet la kawon angkumohtaen nin Aquila boy Priscila boy hilay māmteg a ampaytipon ha baey la, ulita kapadiho la kawon ampakimamagha kanan Apo Jesus. 20 Boy angkumohtaen la kawo met nin kaganaan a kakatongno kanan Apo ihti ha Efeso.
Bilang mikakatongno kanan Cristo, mayngingidlaw kawon main pangado.
21 Yatin huyot a pangumohta kanyo, mihmon hikon Pablo ye nanulat nin yati.
22 Paduhaan na dayin Apo Dioh ye ayaman a ahe ampangado kanan Apo.
Apo, mag-udong kayna!
23 Mikakaanti ya dayi kanyo ye kangedan nan Apo Jesus.
24 An-adoen katawon kaganaan a kakatongno kanan Apo Cristo Jesus.