Hiyay Unan Hulat nan
JUAN
1
Hiyay anhabtan Habi a Ampamyay nin Bi-ay a Homain Anggaan
1-2 Nanulat kayi kanyo tungkol kanan anhabtan Habi nin Bi-ay a ampamyay nin bi-ay a homain anggaan. Hiyabay ye an-ipatanda boy ampaptegan mi kanyo. Ha ahe ya po pinalhowa ye babe-luta, anti yayna boy kalamo na yan Apo Dioh. Ket ha nakew ya ihti ha babe-luta, nange mi yan naghabi, nakit miya, boy nakimpaan miya po ye laman na. Hiyay nakit boy nange mi ye an-ipatanda mi kanyo ta-omen kawo makimamagha kammin ampakimamagha kanan Bapa a Dioh boy kanan Apo Jesu Cristo a Anak na. An-ihulat mi yati ta-omen mignap ye kaaliketan tawo.* tawo o “mi.”
Hiyay Apo Dioh ye Kahnagan
Haanin, an-ipatanda mi met kanyo ye nange mi kanan Apo Jesus a hiyay Apo Dioh ket kahnagan boy homain bega kalitehan kana. Kaya-bay no anhabiyen tawo a ampakimamagha kitawoyna kanan Apo Dioh, noba ampagbi-ay kitawo po ha kalitehan, ket ampagtago kitawo boy ahe kitawo ampagbi-ay ha kaptegan. Noba no ampagbi-ay kitawo ha kahnagan a omen kanan Apo Dioh a anti ha kahnagan, ket main kitawoynan paymamagha. Ket hiyay daya nan Apo Jesus a Anak nan Apo Dioh, anlinihan na kitawo ha kaganaan a kakahalanan tawo.
No anhabiyen tawon homain kitawon kahalanan, ket anlokowen tawoy hadili tawo boy ahe ya kantawo ye kaptegan. Noba no ihabi tawoy kakahalanan tawo kanan Apo Dioh boy paghehean, ket patawaden na kitawo boy linihan ha kaganaan a kakahalanan, ta mapatayaan boy matoynong ya. 10 Noba no anhabiyen tawon homain kitawon kahalanan, andiyagen tawo yan matago ye Apo Dioh boy ahe ya angkakit ha bi-ay tawo ye habi na.

*1:4 tawo o “mi.”