5
Bibilin kanlan Mānguna nin Pangkat lan Māmteg boy kanlan Bayontubo
Haanin, hikawon mānguna nin papangkat lan māmteg, main akon ipakihabi kanyo bilang magha met a mānguna boy nakakit nin pag-idap nan Cristo boy magha met a mapadangalan a kalamo na ha panlumateng na. Kalingayen yo hilay tatao nin Dioh a naipataya kanyo. Nailalayi hila ha tutupa, ket hikawo met ye magpahtol kanla. Kaya-bay pakahayhayen yo hilan luboh ha puho yo, ulita yati ye labay nan Apo Dioh. Diyagen yo yati, aliwa dayin angkapilit o ulin bengat ha howildo. Boy adi yo hila an-ipohen ye naipataya kanyo, no aliwan mag-ilyadi kawon panuwadan la. Ket ha panlumateng nan Cristo a Māngunan Māngalingay, makatanggap kawon kodona a mikakaanti ye kadangalan na makanoman.
Ket haanin, hikawo met a bayontubo, pahakop kawo kanlan tutoan mānguna ha pangkat yon māmteg. Ket hikawon kaganaan a māmteg, magmakaaypa boy maghilbi kawo ha magha boy magha. Ta wanae ye naihulat a Habi nin Dioh,
“Hiyay Apo Dioh, angkahulog ya kanlan tataon ampagmatagay,
noba an-inged na hilay tataon ampagmakaaypa.”* Kahabiyan 3:34.
Kaya-bay pahakop kawo ha kapalyadiyan nin Dioh ta-omen na kawo padangalan lano ha maabot ye panaon. Ipataya yo kana ye kaganaan a ampakayootan yo, ulita hiyabay ye ampangalingay kanyo.
Pakahidi boy mag-alla kawo! Ta hiyay Satanas a kaaway yo, ket ampanapul yan tataon damaen na. Ba-mo yan liyon a ampan-engel a ampanapul nin amoyoken na. Labanan yoya boy pakapah-ey kawo ha pamteg yo kanan Apo Dioh. Pakaihipen yo a aliwan bengat hikawoy ampangikpe nin kaidapan, no aliwan agya hilay kanayon a kakatongno yo ha pamteg ihti ha babe-luta. 10 Makandin bengat a panaon ye pangikpe yon kaidapan. Pangayadi, haglapan na kawon Apo Dioh ta-omen kawo mag-ilyadin genap. Hiya met ateed ye mamapah-ey boy mamakhaw kanyo, ulita hiyabay ye ampangibatan nin kaganaan a kangedan. Hinagyat na kawo ta-omen kawo mailamo ha homain anggaan a kadangalan na makauli ha pamakimamagha yo kanan Cristo. 11 Anti kana ye kapalyadiyan makanoman! Amin.
Hiyay Pangumohta
12 Ket haanin, makauli ha haglap nan Silvano a mapatayaan tawon katongno kanan Apo Jesus, ket inhulat ko yatin matekbe a hulat kanyo. Ket makauli kananyatin hulat, mapakhaw ko dayi ye nakem yo. Labay kon matandaan yo a yatin inhulat ko ye kaptegan a kangedan nan Apo Dioh. Mikakaanti kawo awod ha kangedan na makanoman.
13 Angkumohtaen la kawo met nin kakatongno yo ha pamteg a anti ha Babilonia. Kapadiho yo hila met a pinili nan Apo Dioh a pagtao na. Angkumohtaen na kawo met Marcos a pinagkaanak ko. 14 Bilang mikakatongno kanan Cristo, mayngingidlaw kawon main ado. Ket hikawon kaganaan a ampakimamagha kanan Cristo, mikakaanti ya dayi kanyoy katanaan nan Apo Dioh.

*5:5 Kahabiyan 3:34.