Hiyay Unan Hulat nan Pablo kanan
TIMOTEO
1
Hiko yay Pablo a apohtol nan Cristo Jesus uli ha bilin nan Apo Dioh a Māngiligtah tawo boy Apo Cristo Jesus a kahigudowan tawo.
Nanulat ako kammo, Timoteo a anak ko ha pamteg kanan Apo Jesus. Matanggap mo dayi ye kangedan, ingalo boy katanaan a ibat kanan Bapa tawon Dioh boy Apo tawon Jesu Cristo.
Babala tungkol ha Aliwan Huhton Adal
Timoteo, kumonin ka po ihen ha banwan Efeso a omen ha impakihabi ko kammo bayo ko nakew ha Macedonia. Ta main nangaanon māmteg ihen ye ampangiadal nin aliwan peteg. Impakihabi ko hatew kammo a patgenen mo hila. Habiyen mo met kanla a adi la anhayangen ye panaon la ha homain hilbin iihtolya boy ha pamokitkit no aya hilay nangaunan tutoa la, ta yabaytew ye pangubayan nin payngatngat. Boy ahe ya makahaglap ha pamakatanda tawo nin kalabayan nan Apo Dioh, ta matandaan tawon bengat makauli ha pamteg. Hiyay tikih nin yatin bilin ko ket mapay-ado hila. Ket madyag lan bengat yatew no malinih ye puho boy kanakman la boy no luboh ye pamteg la. Ta main anan nangaanon nanalingkukol kanlan hilati. Ket imbaling laynay ihip la ha homain hilbin payngatngat. Labay lay mag-ilyadin maihtodo nin Bibilin a impahulat nan Apo Dioh kanan Moises. Noba ahe la met angkatalohan ye anhabiyen la, agya an-ipilit la a peteg ye an-iadal la.
Tanda tawo a manged ye Bibilin dapot tana gawien ya ha huhton papadan. Tanda tawoynabay met a hilay Bibilin, ket naibyay ya aliwan uli kanlan matoynong, no aliwan uli kanlan ampanlabag boy kanlan ahe ampahakop kanlan mānungkolan, kanlan ahe ampamalay kanan Apo Dioh boy kanlan māgkahalanan, kanlan ahe malabay nin tungkol kanan Apo Dioh boy kanlan homain pamiha kanan Apo Dioh, kanlan ampamatey nin tutoa la boy kanlan māmatey nin tao, 10 kanlan ampakilaki o ampamabayi, kanlan ampakilalay ha kapadiho la a laki, kanlan māngapyol, kanlan māngatago boy kanlan ampanihtigoh nin katagowan boy ayaman a ampanguntada nin huhton adal. 11 Ket yatin huhton adal, ibat ya ha Manged a Balita a impataya na kangkon Apo Dioh a manged boy madangal.
Pahalamat ha Pangingalo nan Apo Dioh
12 Ampahalamat ako kanan Cristo Jesus a Apo tawo a namyay kangkon kinhawan a maghilbi kana. Pinili na kon maghilbi kana ulita imbilang na kon mapatayaan, 13 agya naghabi kon mangaloke laban kana hatew. Aliwan bengat yatew, ta impaloke ko hila po ye ampamteg kana boy pinahakitan ko hila po. Noba iningalowan nako, ta nadyag ko yatew ha ahe ako po namteg kana boy nabaan ko a huhto ye andiyagen ko. 14 Ket luhbo ye kangedan nan Apo tawon Cristo Jesus kangko boy binyanan na ko met nin pamteg boy pangado a omen ha an-ibyay na kanlan kaganaan a ampakimamagha kana.
15 Peteg yatin kahabiyan a katapulan a tanggapen boy pamtegan nin kaganaan a tao, “Nakew yay Apo Jesus ihti ha babe-luta ta-omen na hila iligtah ye māgkahalanan.” Ket hikoynay pinakamaloke kanlan māgkahalanan. 16 Noba iningalowan na kon Apo Dioh ta-omen na maipakit Apo Jesu Cristo ye kaanohan na kanlan māgkahalanan. Hikoy pinakamaloke a māgkahalanan. Ket hiyay pamatawad na kangko ye alimbawa ha ayaman a mamteg kanan Apo Jesus a biyan na hilan bi-ay a homain anggaan. 17 Galangen boy dangalen ya makanoman ye mamaghay Apo Dioh, ta hiyabay ye Poon a homain anggaan, homain kamateyan, boy ahe angkakit. Amin.
18 Timoteo a anak ko ha pamteg, hiyay an-ibilin ko kammo haanin ket omen met ateed ha impatanda lan mānguna hatew a impahabi nan Apo Dioh kanla a tungkol kammo. Pakaihipen mo ye hinabi la ta-omen kumhaw ye nakem mo a mangikatulidan nin kaptegan kanlan angkumuntada. 19 Ipahulong moy pamteg mo boy manged a kanakman, ta main tataon ahe ampanumbong nin manged a kanakman la. Ket uli kananyati, nadama ye pamteg la a omen ha balko a naagwat. 20 Wanabay ye nalyadi kanan Hymenius boy Alejandro. Kaya-bay impabaala ko hilayna kanan Satanas ta-omen hila maadalan a ahe maghabin laban kanan Apo Dioh.